Edukacja techniczna Craftsman 25915

Edukacja techniczna Craftsman 25915 to program edukacji technicznej, który jest częścią szerszego programu Craftsman, który ma na celu wsparcie dzieci w rozwoju technicznym. Program Craftsman 25915 oferuje dzieciom szeroki zakres zajęć z zakresu nauki, w tym projektowania, programowania, tworzenia i testowania, a także zajęć związanych z robotyką. Program składa się z serii kursów, które obejmują tematy takie jak programowanie w języku Python, tworzenie modeli 3D, tworzenie aplikacji i wiele innych. Uczestnicy programu mają dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, aby lepiej poznać i zrozumieć świat techniki. Poprzez uczestnictwo w Craftsman 25915 dzieci poznają nowe technologie i zdobędą umiejętności, które będą im pomocne w przyszłości.

Ostatnia aktualizacja: Edukacja techniczna Craftsman 25915

Co oznacza termin "cyfrowe nauczanie" lub "eLearning"?

Współczesna edukacja nie może już unikać terminu "nauczanie cyfrowe". Odnosi się to do uczenia się wspieranego przez media i technologie cyfrowe, nauki za pomocą narzędzi cyfrowych lub w cyfrowych światach nauki. Mimo że termin ten zyskał akceptację w dziedzinie edukacji, uczenie się nadal pozostaje procesem poznawczym, tj. procesem zachodzącym w mózgu, który nie jest w żaden sposób zautomatyzowany. Idea możliwości pobierania wiedzy bezpośrednio do pamięci mózgu może brzmieć kusząco, ale na razie pozostaje w sferze marzeń.

Niemniej jednak, cyfrowe media edukacyjne mogą nie tylko zwiększyć przyjemność uczenia się, ale także pomóc w osiągnięciu pożądanych celów edukacyjnych szybciej i w bardziej zrównoważony sposób.

Nauka z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych nie ma w żadnym wypadku zastąpić tradycyjnej pedagogiki, jednak dla szkół i programów kształcenia zawodowego kluczowe znaczenie ma stworzenie innowacyjnych modeli edukacyjnych, które mogą odzwierciedlać zaawansowany technologicznie, szybko rozwijający się świat, w którym żyjemy.

Nie tylko technologia - także strategia dydaktyczna

Jedno jest pewne: technologie cyfrowe w edukacji nie mogą być celem samym w sobie. Muszą one być raczej wykorzystywane w sposób ukierunkowany, aby osiągnąć jasno określone cele edukacyjne. Koncepcja dydaktyczna, która łączy w sobie kryteria sprzyjające uczeniu się, jest zatem niezbędna, aby w pełni wykorzystać potencjał cyfrowego wsparcia nauczania.

Nasze podejście do przemysłowego kształcenia zawodowego

Wszystkie nasze rozwiązania edukacyjne mają jedną wspólną cechę: cel w postaci kompetencji do działania. Nie chcemy przekazywać czystej wiedzy, ale umożliwić uczącym się wykorzystanie nabytych umiejętności w sposób ukierunkowany w praktyce. Dlatego też w naszych zestawach edukacyjnych zawsze łączymy moduły teoretyczne z praktycznym szkoleniem. Nowoczesne cyfrowe rozwiązania edukacyjne wspierają Cię w łączeniu obu tych elementów w znaczący sposób.

Informacje ogólne

Wydział Nauk o Edukacji 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
3. 00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1, 5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji polski

Uświadomienie wszechobecności techniki w życiu człowieka, zwrócenie uwagi na jej pozytywne i negatywne aspekty.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, pedagogika

II rok / 4 semestr

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki i informatyki (na poziomie szkoły średniej)

Liczba godzin: wykład 15 godzin, ćwiczenia - 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, dyskusja, ćwiczenia, m. aktywizujące

Punkty ECTS - 3 (2+1)

Bilans nakładu pracy:

1. Udział w wykładach – 15 h.

2. Udział w ćwiczeniach – 50 h.

3. Konsultacje – 5h.

4. Przygotowanie do ćwiczeń – 20 h.

5. Zapoznanie się z literaturą – 5 h.

6. Powtórzenie wiadomości, przygotowanie do egzaminu – 5 h.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 ( 2 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1ECTS)

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Drejer, F. (2010). Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Kraszewski, K. (2001). Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Pobrane z: http://rep. up. krakow. pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1715/PM314--Podstawy-edukacji-ogolnotechnicznej. pdf (01. 10. 19). Skiba, J. (2015). Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3 (37), s. 87-104. DOI: 10. 14632/eetp_37. 6.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Czerwiński, W. (1968). Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Dąbrowski, A. (1982). Vademecum nauczyciela techniki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Furmanek, W. (1987). Podstawy wychowania technicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. (1992). Nauczanie techniki w klasach początkowych. (2007). Jutro edukacji technicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Marszałek, A. Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży.

7. Tofts, H., Annie, O. (1999). 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny: wszystko co może wykonać dziecko. Poznań: Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółk

Obowiązuje pisemna forma zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA ORAZ KOMPONENTY OCENY KOŃCOWEJ

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładów jest udział w minimum 90% zajęć oraz uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia.

Kod przedmiotu:380-DS5-2IBA
Kod Erasmus / ISCED:05. 7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. /(brak danych)Nazwa przedmiotu:Podstawy edukacji technicznejJednostka:Grupy:Punkty ECTS i inne: Język prowadzenia:Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uświadomienie wszechobecności techniki w życiu człowieka, zwrócenie uwagi na jej pozytywne i negatywne aspekty. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami technicznymi oraz zastosowanie ich w praktyce. Kształtowanie umiejętności technicznych przydatnych do sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym ucznia klas I-III. Kształtowanie kultury technicznej i umiejętności dobrej organizacji pracy, dobranie właściwych materiałów i narzędzi do tworzonego dzieła przy pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Wskazanie konkretnych rozwiązań metodycznych wzbogacających warsztat pracy pedagogicznej przyszłych nauczycieli z edukacji technicznej. Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki (na poziomie szkoły średniej).

Skrócony opis:Pełny opis:Literatura:Efekty uczenia się:Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"(zakończony)

Okres:2021-10-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:zobacz plan zajęć Typ zajęć:

Ćwiczenia, 15 godzin

więcej informacji Wykład, 15 godzin

więcej informacji Koordynatorzy:Emilia Jakubowska Prowadzący grup:Emilia Jakubowska, Adam Naruszewicz Lista studentów:(nie masz dostępu) Zaliczenie:Przedmiot -Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

obowiązkowe

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, Pedagogika

Rok studiów: II rok, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h wykłady, 15 h ćwiczenia Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

-Rodzaje aktywności: Liczba godzin:

udział w wykładach 15h

udział w ćwiczeniach 15h

przygotowanie do ćwiczeń 10h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego 15h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10h

przygotowanie projektów działań z dziećmi 10h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 h, 1, 5 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym - 35 h, 1, 5 pkt. ECTS

Problematyka przedmiotu obejmuje założenia, cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego uczniów. Poznanie sytuacji dziecka w świecie współczesnej techniki, cech charakterystycznych twórczości dziecięcej w zakresie techniki, współczesne koncepcje i modele edukacji technicznej w Polsce i na świecie oraz zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi.

Literatura podstawowa:

Cieszyński A., Radomski T., Szummer A., Materiałoznawstwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Drejer F., Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jelenia Góra 2010.

Kraszewski K., Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, Pobrane z: http://rep. 20).

Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Skiba J., Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2015, 3 (37), s.

Literatura uzupełniająca:

Czerwiński W., Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.

Dąbrowski A., Vademecum nauczyciela techniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.

Furmanek W., Podstawy wychowania technicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1987.

Furmanek W., Nauczanie techniki w klasach początkowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1992.

Furmanek W., Jutro edukacji technicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2007.

Marszałek, A. Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.

Tofts H., Annie O., 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny: wszystko co może wykonać dziecko, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1999.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23"(w trakcie)2022-10-01 - 2023-06-30
zobacz plan zajęć więcej informacji więcej informacji Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"(jeszcze nie rozpoczęty)2023-10-01 - 2024-06-30
więcej informacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.

Enrolment options

Edukacja techniczna

  • Teacher: Zbigniew Ruszaj
Self enrolment (Student)

Guests cannot access this course. Please log in.

Edukacja techniczna Craftsman 25915

Bezpośredni link do pobrania Edukacja techniczna Craftsman 25915

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Edukacja techniczna Craftsman 25915