Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Hitachi D 10vh2

Instalacja i odbior wstępny Hitachi D 10vh2 to proces polegający na zainstalowaniu i przetestowaniu sprzętu, takiego jak ramy, silniki, przewody i elementy sterujące. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją instalacji dostarczoną przez producenta oraz wykonać wszystkie wymagane procedury. Następnie należy zainstalować sprzęt według instrukcji producenta i upewnić się, że wszystkie połączenia są poprawne. Po zakończeniu instalacji należy przetestować sprzęt, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Ostatecznie należy dokonać odbioru wstępnego, który jest formalnym potwierdzeniem, że sprzęt został poprawnie zainstalowany, przetestowany i jest gotowy do eksploatacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Hitachi D 10vh2

1 PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SERIA YUTAKI RAS-(2/2. 5/3)WHVNP Jednostka zewnętrzna

2

3 Polski Dane techniczne opisane w podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jeśli to konieczne ze względu na politykę ciągłej innowacji prowadzoną przez HITACHI. Firma HITACHI zadbała o poprawność i dokładność danych technicznych. Jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy drukarskie.

4! Nie wolno wyrzucać zużytego produktu z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do utylizacji odbiorcy odpadów elektrycznych i elektronicznych uprawnionego do zbiórki tego typu odpadów, zgodnie z przepisami prawa lokalnego lub krajowego. Pompy ciepła zawierają czynnik chłodniczy, oleje oraz podzespoły, które są niebezpieczne dla środowiska. Należy powierzyć ich rozbiórkę wyspecjalizowanemu podmiotowi wskazanemu w przepisach prawa właściwego. Szczegółowe informacje o utylizacji odpadów można uzyskać u władz samorządowych.

5 Polski Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych wymaga podania w nanoszonej na urządzenie etykiecie informacyjnej ilości czynnika chłodniczego wprowadzanego do obiegu instalacji. Nie wolno upuszczać czynnika R410A do powietrza: R410A jest fluorowanym gazem cieplarnianym o potencjale wzrostu globalnego ocieplenia (GWP), wyznaczonym protokołem z Kioto, R410A: = Ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, wyrażona równoważnikiem CO 2, oblicza się, mnożąc podaną wartość GWP przez całkowitą ilość gazu w instalacji (w kg), podaną na etykiecie F-gazowej i dzieląc iloczyn przez 1000.

6 Folia ochronna Podkład papierowy Powierzchnia przylepna Rys. 1. Etykieta F-gazowa z folią ochronną Rys. 2. Folia ochronna Polski Jak wypełnić etykietę F-gazową: 1. Wpisz ilość czynnika chłodniczego przetaczanego do instalacji. Użyj pisaka niezmywalnego: zład podany fabrycznie, zład uzupełniony, zład całkowity. Naklej folię ochronną na etykietę F-gazową (folia znajduje się w woreczku dołączonym do nin. instrukcji). Patrz rys.

7 OZNACZENIA KODOWE MODELI Ważna informacja: Sprawdź na podstawie nazwy modelu typ pompy ciepła, jego zapis skrótowy i dotyczący go odsyłacz w treści niniejszego podręcznika. Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa dotyczy wyłącznie systemów jednostek wewnętrznych pomp ciepła YUTAKI (S / S COMBI / S80) połączonych z jednostkami zewnętrznymi RAS-WHVNP.

8 SERIA YUTAKI JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODELE Z POMPĄ CIEPŁA Zasilanie 1-fazowe () 1~ 230V 50Hz Jednostka RAS-2WHVNP RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP

9 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 BEZPIECZEŃSTWO 3 WAŻNA UWAGA SPIS TREŚCI 4 TRANSPORT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY 5 PRZYGOTOWANIA DO UŻYTKU 6 CZĘŚCI SKŁADOWE 7 MONTAŻ URZĄDZEŃ 8 RUROCIĄGI OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I ZŁAD CZYNNIKA 9 RURA ODPŁYWU SKROPLIN 10 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 11 ROZRUCH 12 PODSTAWOWE URZĄDZENIA OCHRONNE

10 PL Polski Przekład oryginału w j. angielskim

11 Informacje ogólne POLSKI 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. 1 UWAGI OGÓLNE Copyright 2015 HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. A. U. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, odtwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie niniejszej publikacji w całości lub części w dowolny sposób i dowolną techniką jest zabronione bez uprzedniej zgody HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. Firma HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. prowadzi politykę ciągłego doskonalenia technicznego wyrobów. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia odbiorców i bez obowiązku ich wprowadzania do produktów już sprzedanych. Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie w trakcie eksploatacji produktu, którego dotyczy. Firma HITACHI dba o poprawność, aktualność i dokładność dokumentacji przekazywanej odbiorcom. Wobec powyższego, niektóre ilustracje i dane przedstawione w dokumencie nie muszą w pełni odpowiadać przedmiotowemu produktowi. Producent nie rozpatruje żadnych skarg z tytułu danych, ilustracji i opisów przedstawionych w podręczniku. 2 BEZPIECZEŃSTWO 2. 1 SYMBOLE Projektowanie i montaż instalacji pompy ciepła w normalnych warunkach wymaga szczególnej dbałości i uwagi. Istnieje niebezpieczeństwo wypadków ze szkodą na zdrowiu i mieniu, tj. z uszkodzeniem urządzeń oraz budynku włącznie. W podręczniku wymieniono warunki, które są niebezpieczne dla osób i urządzeń. Wyróżniono je specjalnymi hasłami i znakami. Zwróć szczególną uwagę na oznaczone nimi informacje i przestrzegaj ich. Zależy od tego bezpieczeństwo twoje i innych osób.! niebezpieczeństwo! Treść zawiera informacje i polecenia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem odbiorcy. Nieprzestrzeganie tak wyróżnionych informacji i poleceń grozi poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią obsługującego urządzenie i osób postronnych. W treści oznaczonej hasłem i znakiem niebezpieczeństwa podano również procedurę bezpiecznego postępowania podczas montażu urządzenia. Treść zawiera informacje i polecenia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem odbiorcy. Nieprzestrzeganie tak wyróżnionych informacji i poleceń grozi pewnym uszczerbkiem na zdrowiu obsługującego urządzenie i osób postronnych. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. W treści oznaczonej hasłem i znakiem niebezpieczeństwa podano również procedurę bezpiecznego postępowania podczas montażu urządzenia.? uwaga? Oznacza szczególne informacje lub instrukcje przydatne czytelnikowi, a także uściślające znaczenie treści, której hasło dotyczy. Mogą one uwzględniać instrukcje przeglądów części urządzenia lub jego instalacji. 1 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

12 Ważna uwaga 2. 2 POZOSTAŁE INFORMACJE BHP! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno zalewać jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej wodą. Urządzenia mają podzespoły elektryczne. Zalanie ich wodą lub innymi cieczami grozi niebezpiecznym porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno manipulować urządzeniami ochronnymi, umieszczonymi wewnątrz jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ani zmieniać ich ustawień. Dotykanie lub regulowanie tych urządzeń grozi niebezpiecznym wypadkiem. Przed otwarciem pokrywy rewizyjnej w obudowie jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej, odłącz ją od zasilania elektrycznego. W razie pożaru należy natychmiast odłączyć dopływ zasilania elektrycznego wyłącznikiem głównym instalacji, ugasić ogień, a następnie skontaktować się z serwisem technicznym. Nie wolno używać aerozoli, np. środków owadobójczych, lakierów, emalii i innych gazów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 1 m od instalacji. 3 WAŻNA UWAGA Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie znajdują się na płycie CD-ROM dołączonej do jednostki wewnętrznej. Jeżeli w komplecie brakuje tej płyty lub nie można jej odczytać, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym bądź dystrybutorem HITACHI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU INSTALACJI PRZECZYTAJ NINIEJSZY PODRĘCZNIK I PLIKI NA DO- ŁĄCZONEJ PŁYCIE CD-ROM. Nieprzestrzeganie przedstawionej w niniejszej DTR instrukcji montażu, eksploatacji i obsługi technicznej grozi awarią urządzeń, niebezpiecznymi usterkami, a nawet zniszczeniem instalacji. Sprawdź, czy DTR wydane dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych urządzenia zawierają wszystkie instrukcje niezbędne dla poprawnego montażu instalacji. Jeżeli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Firma HITACHI prowadzi politykę ciągłego doskonalenia technicznego konstrukcji i właściwości użytkowych wyrobów. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkowanych wyrobach, bez uprzedzenia odbiorców. Firma HITACHI nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń związanych z eksploatacją jej produktów. Jednostka zewnętrzna nie nadaje się do użytku w środowisku przemysłowym. Pełni funkcję pompy ciepła wyłącznie dla urządzeń YUTAKI. Jeżeli przewiduje się inne zastosowania urządzenia, należy skonsultować się z przedstawicielem handlowym HITACHI lub serwisem technicznym. Kopiowanie niniejszej publikacji w całości lub części jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. W razie pytań lub wątpliwości zasięgnij pomocy u najbliższego dystrybutora lub serwisanta HITACHI. Niniejsza dokumentacja stanowi część podstawowego wyposażenia systemu pompy ciepła. W niniejszym podręczniku podano informacje dotyczące dostarczonej pompy ciepła oraz innych jej modeli. Jeżeli bezpieczniki automatyczny lub topikowy jednostki często wyłączają się lub przepalają, należy wyłączyć instalację i skontaktować się z serwisem. Nie wolno samodzielnie prowadzić konserwacji ani obsługi technicznej urządzenia. Czynności te należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Nie wkładaj ciał obcych (np. gałązek, patyczków itp. ) do wlotu lub wylotu powietrza urządzenia. Wewnątrz urządzenia są wentylatory pracujące z dużą prędkością. Uderzenie łopatek w ciało obce może być niebezpieczne w skutkach. Czynnik chłodniczy wypiera powietrze z otoczenia. Jego wyciek do wnętrza pomieszczeń grozi uduszeniem. Urządzenie wolno obsługiwać osobom dorosłym, w pełni władz umysłowych i fizycznych, wiedzącym, jak należy obchodzić się z nim w sposób bezpieczny i prawidłowy. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem osoby nieletnie mogą używać go wyłącznie pod nadzorem wyżej wymienionych osób dorosłych.? uwaga? Należy co 3 4 godziny wietrzyć pomieszczenie, w którym urządzenie pracuje. Zawsze sprawdzaj, czy poszczególne zapisy podręcznika dotyczą dostarczonego ci modelu pompy ciepła. Sprawdź charakterystykę podstawową dostarczonego urządzenia na podstawie kodu jego modelu. Hasła ostrzegawcze (UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO i) oznaczają stopień powagi zagrożenia. Stopnie zagrożenia sygnalizowane hasłami opisano poniżej. Jednostka zewnętrzna nadaje się wyłącznie do pracy w wodno-powietrznych układach wymiany ciepła. Nie może pracować z jednostkami wewnętrznymi przewidzianymi dla układów wymiany ciepła typu powietrze-powietrze.! niebezpieczeństwo! Naczynia ciśnieniowe i urządzenia ochronne: Pompę ciepła wyposażono w naczynie ciśnieniowe regulowane dyrektywą PED (w sprawie urządzeń ciśnieniowych). Naczynie ciśnieniowe zaprojektowano i przebadano na zgodność z dyrektywą PED, przed przekazaniem urządzenia nabywcy. Układ czynnika chłodniczego wyposażono w wyłącznik (bezpiecznik) wysokiego ciśnienia, chroniący instalację przed niebezpiecznie wysokim ciśnieniem czynnika. Tym samym pompa ciepła jest w wystarczającym stopniu zabezpieczona przed nieprawidłowymi wielkościami ciśnienia. Jednakże skrajnie wysokie ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego (z naczyniami wysokiego ciśnienia włącznie) grożą rozerwaniem (wybuchem) naczynia, prowadząc do poważnych wypadków z utratą zdrowia lub życia. Nie wolno poddawać instalacji poprzez zmianę lub przeróbkę wyłącznika wysokiego ciśnienia działaniu ciśnienia przekraczającego podane w niniejszej dokumentacji wartości graniczne.!! Urządzenie przeznaczone jest do użytku komercyjnego oraz w przemyśle lekkim. Eksploatacja w środowisku mieszkalnym grozi zakłóceniami elektromagnetycznymi od tego urządzenia. 2 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

13 Transport zewnętrzny i wewnętrzny POLSKI Rozruch i praca: Przed uruchomieniem urządzenia i podczas jego pracy upewnij się, że otwarto wszystkie zawory zaporowe, zaś wloty i wyloty poszczególnych obiegów są w pełni drożne. Konserwacja: Należy regularnie sprawdzać poziom ciśnienia w obiegu wysokoprężnym. Jeżeli ciśnienie przekracza maksymalną dopuszczalną wartość, należy wyłączyć instalację urządzenia i oczyścić wymiennik ciepła lub usunąć przyczynę problemu. Maksymalne ciśnienie dopuszczalne i nastawa wyłącznika wysokiego ciśnienia: Czynnik chłodniczy Maksymalne ciśnienie dopuszczalne (MPa) Nastawa wyłącznika wysokiego ciśnienia (MPa) R410A 4, 15 4, 00~4, 10? UWAGA? Etykieta znamionowa naczynia regulowanego dyrektywą PED znajduje się na naczyniu wysokiego ciśnienia. Na naczyniu podano parametry ciśnienia i kategorię wyrobu.? uwaga? Wyłącznik wysokiego ciśnienia oznaczono na schemacie instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej symbolem PSH; jest on podłączony do karty elektroniki (PCB1) tego urządzenia. Położenie wyłącznika wysokiego ciśnienia Budowa wyłącznika wysokiego ciśnienia Styk Ciśnienie nadzorowane Sprężarka Połączenia z przewodem elektrycznym! niebezpieczeństwo! Nie wolno modyfikować działania wyłącznika wysokiego ciśnienia ani zmieniać wartości nastawy jego zadziałania. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu oraz ryzyko utraty zdrowia lub życia! Nie wolno obracać wrzeciona zaworu serwisowego poza jego punkt oporu. 4 TRANSPORT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY Należy podnosić urządzenie w bezpieczny sposób, zachowując jego stateczność w powietrzu, zaś ruch pionowy powinien być płynny. Nie rozbieraj opakowania urządzenia. Urządzenie podnosi się na dwóch zawiesiach przełożonych pod spodem urządzenia. Model Masa brutto (kg) RAS-(2/2. 5)WHVNP 48 RAS-3WHVNP 49 Środek ciężkości 275 mm 515 mm 180 mm 1 5 PRZYGOTOWANIA DO UŻYTKU Podłącz zasilanie elektryczne do instalacji przynajmniej 12 godzin przed jej uruchomieniem, jeżeli była wyłączona przez dłuższy czas. Nie wolno uruchamiać urządzeń bezpośrednio po podłączeniu do źródła zasilania. Grozi to uszkodzeniem sprężarki, ponieważ nie zdąży się ona rozgrzać do właściwej temperatury pracy. Jeżeli chcesz uruchomić instalację po ponad 3-miesięcznym przestoju, najpierw powierz jej przegląd serwisowi technicznemu. Jeżeli wyłączasz instalację na dłuższy czas, odłącz ją wyłącznikiem głównym od zasilania. W przeciwnym razie instalacja będzie pobierała prąd na ogrzewanie oleju w nagrzewnicy podczas postoju sprężarek. Chroń jednostkę zewnętrzną przed śniegiem i oblodzeniem. Śnieg i lód należy usuwać, zmywając gorącą wodą (o temperaturze do 50 C) Woda o temperaturze powyżej 50 C może uszkodzić części z tworzyw sztucznych. 3 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

14 Części składowe 6 CZĘŚCI SKŁADOWE Szczegółowe informacje, patrz katalog techniczny wyrobu. RAS-2WHVNP / RAS-2. 5WHVNP / RAS-3WHVNP Lp. Nazwa części Lp. Nazwa części 1 Sprężarka 11 Zawór zaporowy rury cieczy (czynnika sprężonego) 2 Akumulator ciśnienia 12 Króciec kontrolny ciśnienia czynnika chłodniczego 3 Wymiennik ciepła 13 Moduł sterownika 4 Wentylator 14 Wyłącznik (bezpiecznik) wysokiego ciśnienia 5 Silnik wentylatora 15 Przełącznik ciśnieniowy sterujący 6 Sito 16 Grzałka oleju 7 Rozdzielacz 17 Poduszka tłumika drgań 8 Zawór zmiany kierunku przepływu 18 Wylot powietrza 9 Zawór rozprężny 19 Wlot powietrza 10 Zawór zaporowy rury gazowej (czynnika rozprężonego) 4 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

15 Montaż urządzeń POLSKI 7 MONTAŻ URZĄDZEŃ 7. 1 MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Przed rozpakowaniem produktu, należy go przenieść jak najbliżej miejsca montażu. Nie stawiaj niczego na produkcie. Jednostkę zewnętrzną przenosi się dźwigiem za pomocą czterech zawiesi z lin stalowych. Zamontuj jednostkę zewnętrzną, zachowując wokół niej odstęp umożliwiający łatwą i bezpieczną pracę i konserwację. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu przewiewnym. Nie wolno instalować jednostki zewnętrznej w miejscach silnie zanieczyszczonych oparami oleju, o silnie zasolonym powietrzu lub w warunkach wysokiego stężenia siarki w powietrzu. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w odległości co najmniej 3 m od silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, np. urządzeń medycznych. Urządzenie czyści się środkami niepalnymi i nietrującymi. Środki łatwopalne mogą spowodować pożar lub wybuch. Obsługa techniczna urządzenia wymaga przewiewnego miejsca. W przestrzeni zamkniętej, o ograniczonej kubaturze, istnieje ryzyko niebezpiecznego spadku stężenia tlenu w powietrzu. Środki czyszczące mogą wydzielać trujące gazy po ogrzaniu do wysokiej temperatury, np. źródłami otwartego ognia. Należy starannie usunąć środki czystości po wyczyszczeniu urządzenia. Zamykając pokrywy rewizyjne, uważaj, aby nie przyciąć nimi przewodów elektrycznych grozi to porażeniem prądem i pożarem. Minimalny wolny odstęp wokół urządzenia wynosi 50 mm. Instalując urządzenia w grupach, zadbaj o drożność ich wlotów powietrza. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu zacienionym i oddalonym od źródeł ciepła. Nie wolno instalować jednostki zewnętrznej w miejscach, w których przeważające wiatry dmuchają bezpośrednio w wentylator zewnętrzny. Miejsce posadowienia musi być płaskie, wypoziomowane i wystarczająco nośne. Zainstaluj jednostkę w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Żebra aluminiowe mają ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność grożą skaleczeniem. 7. 2 WYMIARY MIEJSCA MONTAŻU a) Wolny przód i jeden z boków (jednostka samodzielna b) Montaż między ścianami/przeszkodami (jednostka samodzielna) c) Ograniczona przestrzeń nad wierzchem (jednostka samodzielna) < L 1/2 H A 500 1/2 H < L H A PMML0346B wer. 0 10/2015 P

16 Montaż urządzeń d) Ograniczona przestrzeń nad wierzchem (montaż w szeregu) e) Wolny przód i jeden z boków (montaż w szeregu) < L 1/2 H A 500 1/2 H < L H A f) Montaż między ścianami/przeszkodami (montaż w szeregu) 0 < L 1/2 A 500 L 1/2 H < L H A 1000 A 0 < L 1/2 H A 200 1/2 H < L H A g) Grupa montowana w poziomie h) Grupa montowana w pionie < L 1/2 H A 100 1/2 H < L H A Nie należy montować więcej niż 2 urządzenia jedno nad drugim. Należy zamknąć lukę (*), aby nie dochodziło do zawracania powietrza wywiewanego na wlot urządzenia. Miejsce posadowienia narażone na silny wiatr Instalacja na dachu lub w miejscu otwartym, w którym występują silne wiatry, musi odpowiadać poniższym warunkom. Wybierz miejsce montażu, w którym strona wlotu i wylotu powietrza nie będą narażone na silne podmuchy wiatru. Wylot powietrza czołem do silnego wiatru: Silny wiatr może zmniejszać przepływ powietrza, wskutek czego instalacja nie będzie działała prawidłowo. Bardzo silne podmuchy wiatru w kierunku wylotu powietrza z jednostki zewnętrznej grozą odwróceniem biegu, a tym samym uszkodzeniem wentylatora i jego silnika. Przy silnym wietrze w kierunku wylotu powietrza z urządzenia, można zabezpieczyć go osłoną wiatrową (stanowiącą element wyposażenia dodatkowego). Osłona wiatrowa Model osłony wiatrowej 6 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

17 Montaż urządzeń POLSKI 7. 3 WARUNKI W MIEJSCU POSADOWIENIA 1 Przytwierdź jednostkę zewnętrzną śrubami kotwowymi. maks. 17 mm Podstawa jednostki zewnętrznej Nakrętka Podkładka specjalna (M12) Pręty gwintowane kotwowe 58 Otwórz odpływowy (30x80) (228) 4-R8 Otwór odpływowy Położenie króćca odpływu skroplin (opcja) 40 Otwórz odpływowy (30x80) 42 Beton Zaprawa Przód Przykręć śruby kotwowe do jednostki zewnętrznej z podkładkami specjalnymi (dostarczonymi w kpl. ). 2 Jednostka zewnętrzna wymaga zakotwienia prętami kotwowymi. Patrz położenie otworów montażowych. Otwór pod śrubę kotwową M10 (Ø 12) Pokrywa przyłączy rurowych 5 Podstawę jednostki zewnętrznej należy posadowić na fundamencie. Podobnie wykonuje się montaż z matą antywibracyjną. W przypadku montażu jednostki zewnętrznej na dostarczonej przez klienta ramie wsporczej, należy jej szerokość wyregulować płytami metalowymi w sposób ukazany poniżej, ze względu na wymaganą stateczność. ŹLE 57 mm Szerokość podstawy jednostki zewnętrznej Jednostka zewnętrzna niestateczna Przód Rama 60 mm Szerokość ramy (nie w kpl. ) 3 Przykład mocowania jednostki zewnętrznej śrubami kotwowymi. PRAWIDŁOWO 57 mm Szerokość podstawy jednostki zewnętrznej A Jednostka zewnętrzna stateczna Wytnij tę część jeżeli mocujesz tym rodzajem śruby kotwowej. W przeciwnym razie będzie trudno zdjąć pokrywę rewizji. Beton Pręt gwintowany kotwowy Rama Płyta metalowa 100 mm lub więcej Płyta metalowa 4 Wykonaj odpowiedni odpływ wokół fundamentu urządzenia. W przypadku montażu urządzenia na dachu, tarasie lub balkonie należy pamiętać, że woda z upustu skroplin może zamarzać podczas zimnych poranków. Dlatego należy odprowadzać ją z dala od powierzchni ruchu pieszych, by uniknąć oblodzenia tych powierzchni. W razie montażu w takich miejscach, należy odpowiednio skanalizować fundament urządzenia. Zalecane wymiary płyty metalowej (nie w kpl. ) -- Materiał: Stal miękka walcowana na gorąco (SPHC) -- Grubość płyty: 4, 5 T 7 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

18 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika 8 RUROCIĄGI OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I ZŁAD CZYNNIKA 8. 1 MATERIAŁY RUROCIĄGÓW 1 Instalację wykonuje się z rur miedzianych (dostarczanych przez nabywcę urządzenia). 2 Należy dobrać rury o wymiarach, grubości ścianek i wykonane z takiego tworzywa, by mieć gwarancję wytrzymałości na działanie ciśnienia czynnika. 3 Dokładnie oczyść wszystkie rury miedziane. Nie mogą być zapylone ani wilgotne. Docięte rury należy przed połączeniem przedmuchać azotem (bez tlenu).? uwaga? Instalacja dokładnie oczyszczona z tłuszczu, oleju i wilgoci gwarantuje maksymalną wydajność pracy. Powierzchnie wewnętrzne rur miedzianych muszą być bezwzględnie czyste. W obiegu jednostki wewnętrznej nie ma czynnika chłodniczego. Przed przełożeniem rury przez przepust należy szczelnie zaślepić jej koniec. Nie wolno kłaść na ziemi rur, których końce są otwarte należy je zabezpieczyć zaślepkami lub taśmą PCW. Jeżeli nie przewiduje się zamknięcia obiegu wykonywanej instalacji rurowej w dniu rozpoczęcia jej budowy lub prace zakończą się po dłużej przerwie, należy zalutować na ślepo otwarte końcówki rur, a następnie napełnić instalację azotem bez tlenu za pomocą zaworu Schradera. Zabezpieczy to wnętrze instalacji przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Nie wolno używać izolacji cieplnej zawierającej związki amoniaku (NH3) działa on szkodliwie na miedź, grożąc rozszczelnieniem instalacji czynnika chłodniczego po dłuższym czasie eksploatacji. Po podłączeniu rurociągów czynnika chłodniczego zabezpiecz je izolacją. Zaizoluj całkowicie złączki i mutry połączeń rurowych. Po napełnieniu instalacji należy zaizolować wszystkie odcinki jej rurociągów izolacją cieplną. Sprzyja ona maksymalnej wydajności pracy i chroni powierzchnie rur przed skraplaniem się wilgoci. Należy zabezpieczyć izolacją cieplną rurociągi gazowego i ciekłego czynnika chłodniczego na całej długości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Brak izolacji cieplnej grozi roszeniem powierzchni rur. 8. 2 POŁĄCZENIA RUROCIĄGÓW Z JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ 1 Zdejmij pokrywę przyłączy rurowych z obudowy urządzenia. Doprowadź rury od tyłu urządzenia, a następnie rozprowadź je zgodnie ze schematem montażu przedstawionym na ilustracji. Wytnij otwory pod rury wzdłuż zarysu po wewnętrznej stronie pokrywy lub przebijając je przecinakiem. Starannie usuń zadziory z otworów, a następnie zaizoluj przepusty (izolację dostarcza nabywca/wykonawca), aby zabezpieczyć przewody elektryczne i rurociągi przed uszkodzeniem. Pokrywa przyłączy rurowych Rury z tyłu Zawór zaporowy Rury przyłączy Kierunek zdejmowania pokrywy przyłączy 2 Następnie zamontuj pokrywę przyłączy na miejsce, aby zabezpieczyć wnętrze jednostki przed wilgocią. 3 Rury należy doginać giętarką podczas zarabiania przyłączy. 4 Przed podłączeniem rur do zaworów zaporowych należy je całkowicie zamknąć. 5 Podłącz rury instalacji obiegu czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Przesmaruj mutrę i rurę przed zarobieniem złącza. 6 Sposób montażu i obsługi zaworów zaporowych opisano poniżej. Należy go przestrzegać. 8 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

19 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika POLSKI Zawór zaporowy jednostki zewnętrznej Zawór wrzecionowy Zawór zaporowy (obiegu cieczy) Zawór wrzecionowy Mutra (nakrętka kielichowa) Korek Króciec kontrolny Zawór zaporowy (obiegu gazowego) Zamknięty w stanie fabrycznym Jednostka zewnętrzna Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Moment dociągania (Nm) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) RAS-(2/2. 5)WH- VNP RAS-3WHVNP Ciśnienie czynnika chłodniczego Zawór wrzecionowy Dociągnij wrzeciono z momentem siły, który podano powyżej: W lewo. Otwarty W prawo. Zamknięty Zamknięty fabrycznie Króciec kontrolny (wyłącznie do podłączania węża do napełniania instalacji) Dokręć korek z momentem 16 Nm Korek Dokręć korek z momentem 37 Nm (po zakończeniu montażu) Rurociąg obiegu czynnika chłodniczego Klucz imbusowy (nie w kpl. ) (*) Wielkość klucza imbusowego dla zaworu wrzecionowego: (*) Wielkość 2 HP, 2, 5 HP 3 HP Zawór gazowy (czynnika 4 mm 5 mm rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) 4 mm 4 mm Przed rozruchem próbnym należy całkowicie otworzyć zawór wrzecionowy i kulowy. Niepełne światło otwarcia grozi uszkodzeniem urządzeń! Nie wolno obracać wrzeciona zaworu serwisowego poza jego punkt oporu. Nie luzuj pierścienia oporowego. Poluzowanie pierścienia oporowego grozi wystrzeleniem wrzeciona. Nadmierna lub niedostateczna ilość czynnika chłodniczego w obiegu jest podstawową przyczyną nieprawidłowości pracy urządzeń. Należy napełnić obieg ilością czynnika podaną na etykiecie, po wewnętrznej stronie pokrywy rewizyjnej. Sprawdź dokładnie szczelność instalacji czynnika chłodniczego. Jeżeli wyciek czynnika jest duży, grozi on uduszeniem oraz wydzielaniem się toksycznych gazów w razie pożaru Podłączanie przejściówki kielichowej Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna różnią się wymiarem podłączanych rur. Króćce przyłączy rur jednostki wewnętrznej wymagają przejściówki kielichowej (jest elementem wyposażenia dodatkowego). Dobierz przejściówkę wg poniższej tabeli: Nie kontrować drugim kluczem w tym miejscu. W przeciwnym razie będzie wyciek. Zawór zaporowy (wrzecionowy) Mutra (nakrętka kielichowa) Jednostka wewnętrzna 2, 0 HP 2, 5 HP Przejściówka kielichowa Rura gazu Rura cieczy Rozmiar większy (Ø 15, 88 Ø 12, 70) - Rozmiar większy (Ø 15, 88 Ø 12, 70) Rozmiar mniejszy (Ø 9, 52 Ø 6, 35) Nie kontrować drugim kluczem w tym miejscu. W przeciwnym razie będzie wyciek czynnika. Zarobić połączenie kontrując kluczem. 9 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

20 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika 8. 3 LUTOWANIE POŁĄCZEŃ Podczas lutowania rur, należy przedmuchiwać je azotem. Przedmuchiwanie tlenem, acetylenem lub gazami fluorowęglowymi grozi wybuchem lub zatruciem. Lutowanie bez przedmuchiwania rur azotem grozi silnym utlenieniem powierzchni wewnętrznych rury. Warstwa tlenków oderwie się podczas obiegu czynnika chłodniczego w instalacji, grożąc np. zatkaniem zaworów rozprężnych. Jest to szkodliwe dla sprężarki. Azot do przedmuchiwania rur podczas lutowania należy podawać przez zawór redukcyjny. Ciśnienie azotu używanego do przedmuchiwania powinno wynosić 0, 03 0, 05 MPa. Zbyt wysokie ciśnienie w rurze grozi jego rozerwaniem. 4 NAPEŁNIANIE INSTALACJI CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM Nie wolno napełniać instalacji TLENEM, ACETYLENEM ani gazami trującymi lub łatwopalnymi. Grozi to wybuchem! W ramach prób, w tym szczelności, należy napełnić instalację czynnika chłodniczego azotem bez tlenu. Innego rodzaju gazy są zwykle skrajnie niebezpieczne. Należy całkowicie zabezpieczyć rury obiegu ciekłego czynnika izolacją cieplną. Gwarantuje to maksymalną wydajność pracy instalacji i chroni przed skraplaniem się wilgoci na rurach. Napełnij instalację wymaganą ilością czynnika chłodniczego. Nadmiar lub niedostatek czynnika chłodniczego grozi uszkodzeniem sprężarki. Jeżeli wyciek czynnika jest duży, grozi on uduszeniem oraz wydzielaniem się toksycznych gazów w razie pożaru. Nie dociągaj mutr rurowych za mocno. Grozi to pęknięciem mutry po dłuższym czasie eksploatacji i wyciekiem chłodziwa. 5 ILOŚĆ ZŁADU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Jeżeli długość rurociągów instalacji będzie większa od zalecanej, należy uzupełnić zład czynnika chłodniczego ilością podaną w poniższej tabeli: Ilość czynnika w jednostce zewnętrznej (kg) RAS-2WHVNP 1, 4 Długość bez zładu (m) Ilość czynnika do uzupełnienia (P) (g/m) Maksymalna ilość do uzupełnienia (kg) 30 1, 1 RAS-2. 5WHVNP 1, RAS-3WHVNP 1, 7 40 1, 4 1 Należy wyznaczyć ilość czynnika do uzupełnienia i napełnić nią wykonaną instalację. 2 Następnie zapisz w ewidencji ilość dodanego czynnika. Ułatwi to obsługę techniczną podczas eksploatacji instalacji. Należy DOKŁADNIE odmierzać ilość czynnika chłodniczego podawanego do instalacji. Niedostateczna lub nadmierna ilość czynnika grozi usterkami sprężarki. 6 NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE NA KRÓĆCU KONTROLNYM UWAGA Pomiar ciśnienia wykonuje się na króćcach kontrolnych zaworu zaporowego obiegu czynnika ciekłego i gazowego. Manometr kontrolny podłącza się zgodnie z poniższą tabelą, ze względu na zmiany ciśnienia w obiegu wysokiego i niskiego ciśnienia, zależne od trybu pracy instalacji. Króciec kontrolny zaworu zaporowego gazu Króciec kontrolny zaworu zaporowego cieczy Chłodzenie Ogrzewanie Wysokie Niskie ciśnienie ciśnienie Wyłącznie do podłączania pompy próżniowej i napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym. Odłączając węże instalacji do napełniania jej czynnikiem, nie wolno zalać podzespołów elektrycznych urządzeń ani czynnikiem, ani olejem sprężarkowym. Zawór zaporowy (obiegu cieczy) Zawór zaporowy (obiegu gazowego) 10 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

21 Rura odpływu skroplin POLSKI 9 RURA ODPŁYWU SKROPLIN 9. 1 KRÓCIEC ODPŁYWU SKROPLIN Jeżeli podstawa jednostki zewnętrznej ma tymczasowo odbierać skropliny, które będą odprowadzane dalej, to należy podłączyć kanalizację odpływu skroplin do opisanej poniżej rury odpływu skroplin. Model DBS-12L Podłączanie 1 Włóż gumowy korek w króciec odpływu skroplin aż do jego roztłoczonej części. 2 Włóż króciec odpływu skroplin w podstawę urządzenia aż do jego roztłoczonej części. 3 Średnica zewnętrzna króćca odpływu skroplin: 15 mm. 4 Wykonanie rury odpływu skroplin po stronie nabywcy.? uwaga? Nie wolno montować króćca odpływu skroplin do jednostki pracującej w niskich temperaturach skropliny mogą w niej zamarznąć. Przepustowość króćca uniemożliwia zbieranie całej ilości skroplin. Jeżeli trzeba zbierać wszystkie skropliny z jednostki, należy zamontować tacę ociekową o obwodzie większym od obwodu podstawy urządzenia i podłączyć ją do odprowadzenia skroplin na zewnątrz. Wcisnąć Otwór przyłącza odpływu skroplin Korek plastikowy Korek plastikowy Wcisnąć 100 mm Otwór przyłącza odpływu skroplin średnica zewn. Ø 16 mm Korek plastikowy Otwór przyłącza odpływu skroplin 10 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 10. 1 KONTROLA STANU OGÓLNEGO 1 Upewnij się, że elementy instalacji niedostarczone przez producenta (czyli główne wyłączniki zasilania, bezpieczniki automatyczne, przewody elektryczne, złączki i zaciski) dobrano prawidłowo, tj. zgodnie z podanymi parametrami elektrycznymi. Instalacja i osprzęt elektryczny muszą spełniać wymagania krajowych norm i przepisów elektrotechnicznych. 2 Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady nr 2004/108/EWG w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, w poniższej tabeli podano: Maksymalną dopuszczalną impedancję elektryczną instalacji Zmax na przyłączu odbiornika użytkownika wg normy EN MODEL Z max (Ω) RAS-2WHVNP - RAS-2. 5WHVNP - RAS-3WHVNP 3 Harmoniczne poszczególnym modeli wg normy IEC i IEC: Harmoniczne modeli wg normy IEC i IEC Ssc xx Urządzenie spełnia wymagania IEC (do użytku profesjonalnego) MODELE RAS-2WHVNP RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP 4 Napięcie zasilania powinno mieścić się w granicach ±10% od wartości znamionowej. 5 Impedancja zasilania elektrycznego powinna być na tyle niska, by spadek napięcia podczas rozruchu nie przekroczył 85% wartości napięcia znamionowego. 6 Upewnij się, że podłączono przewód uziemienia. 7 Podłącz bezpiecznik o wystarczającej obciążalności.? uwaga? Jeżeli w instalacji jest kilka źródeł zasilania, należy je wszystkie WYŁĄ- CZYĆ. Sprawdź, czy prawidłowo dociągnięto zaciski śrubowe przewodów. Przed przystąpieniem do pracy na instalacji elektrycznej lub jej przeglądu okresowego, upewnij się, że wentylator jednostki zewnętrznej i wewnętrznej zatrzymał się do końca. Zabezpiecz przewody elektryczne, rurę odpływu skroplin, aparaturę elektryczną i pozostałe urządzenia przed szkodami od bytowania gryzoni i innych małych zwierząt. Szczury mogą przegryzać odsłonięte przewody, co w skrajnym wypadku grozi pożarem. Zabezpiecz przewody izolacją (dostarczoną w komplecie), a następnie zaślep przepust przyłącza przewodów odpowiednim szczeliwem, by ochronić go przed wilgocią i owadami. Solidnie przymocuj przewody opaską wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej. Jeżeli prowadzisz przewody elektryczne w rurkach kablowych, przeciągnij je przez otwór wybity w zaślepce na pokrywie bocznej obudowy. Przymocuj przewód od sterownika zdalnego opaską kablową wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej. Instalacja odpływu skroplin musi odpowiadać przepisom właściwym prawa lokalnego lub krajowego. Szczegółowe informacje o przepisach i normach prawa właściwego uzyskać u władz samorządowych. Upewnij się, że podłączono przewód uziemienia. Podłącz bezpiecznik o wystarczającej obciążalności.! niebezpieczeństwo! Nie podłączaj ani nie poprawiaj żadnych przewodów lub połączeń przed odcięciem zasilania za pomocą wyłącznika głównego. Sprawdź, czy prawidłowo podłączono przewód uziemienia ochronnego, oznakowano go i zabezpieczono w sposób przewidziany przepisami prawa. 11 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

22 Połączenia elektryczne 10. 2 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Poniżej przedstawiono schemat połączeń elektrycznych jednostki zewnętrznej. L1 L2 N 1 2 DSW301: Tryb rozruchu próbnego ON Ustawienia fabryczne DSW2: Nie wymaga ustawień Ustawienia fabryczne Zasilanie 230 V Przewód sterowniczy (5 V) DSW3: Nastawa mocy grzewczej (nie wymaga ustawień) Model RAS-2WHVNP Instrukcja podłączania przewodów i karty elektroniki: Pozycja PCB Model RAS-2. 5WHVNP Pozycja Zacisk uziemienia Model RAS-3WHVNP Pokrywa boczna Pozycja Przewody zasilania Przewody sygnalizacyjne DSW4/RSW1: Nie wymaga ustawień (NIE ZMIENIAĆ! ) Ustawienia fabryczne Ustawienia mikroprzełączników konfiguracyjnych jednostki zewnętrznej Liczba i położenie mikroprzełączników Karta elektroniki (PCB) jednostki zewnętrznej ma 7 mikroprzełączników i 4 przyciski służące do wprowadzania nastaw i sterowania pracą systemu. Położenie: Położenie nastawiono fabrycznie DSW5: Opór zakończenia przewodu (nie wymaga wprowadzenia ustawień) Ustawienia fabryczne DSW6: Nie wymaga ustawień (NIE ZMIENIAĆ! ) Ustawienia fabryczne DSW1: Nie wymaga ustawień Mikroprzełącznik nr 1 w położeniu włączonym WYŁĄCZA funkcję wykrywania natężenia prądu. Po zakończeniu montażu lub obsługi instalacji elektrycznej należy przerzucić mikroprzełącznik nr 1 w położenie wyłączone. 12 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

23 Połączenia elektryczne POLSKI 10. 3 POŁĄCZENIA PRZEWODÓW INSTALACJI Przewody elektryczne między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Przewody sygnalizacyjne łączące jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną oraz poszczególne jednostki wewnętrzne ze sobą wykonuje się ze skrętki dwużyłowej (o przekroju ponad 0, 75 mm²). Przewód sygnalizacyjny wykonuje się kablem dwużyłowym (nie wolno używać przewodów o 3 lub większej liczbie żył). Przewody połączeń pośrednich na odcinkach o długości nieprzekraczającej 300 mm powinny być ekranowane, aby zabezpieczyć jednostki przed zakłóceniami elektrycznymi, zaś przekroje (wielkość) żył muszą odpowiadać przepisom elektrotechnicznym. Jeżeli podłączasz do jednego przewodu zasilania kilka jednostek zewnętrznych naraz, wybij dodatkowy przepust obok istniejącego przepustu dla przewodu zasilania. Zalecane wymiary i parametry wyłączników automatycznych, patrz podrozdział Wymiary żył kablowych i zabezpieczenie głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli instalacja przewodowa nie jest rozprowadzana w rurkach kablowych, należy uszczelnić przepusty w maskownicy dławnicami gumowymi mocowanymi na klej. Skrętka dwużyłowa ekranowana magistrali H-LINK wymaga uziemienia po stronie jednostki zewnętrznej. Wykonaj starannie połączenia sygnalizacyjne. Nieprawidłowe połączenia grożą uszkodzeniem karty elektroniki. Upewnij się, że elementy instalacji niedostarczone przez producenta (czyli główne wyłączniki zasilania, bezpieczniki automatyczne, przewody elektryczne, złączki i zaciski) dobrano prawidłowo, tj. zgodnie z podanymi parametrami elektrycznymi oraz krajowymi i miejscowymi normami elektrotechnicznymi. Jednostka wewnętrzna urządzenia wymaga zasilania z oddzielnego odgałęzienia instalacji elektrycznej. Nie powinno ono zasilać jednocześnie jednostki zewnętrznej ani innych urządzeń silnoprądowych. Jednostka zewnętrzna Przewód sygnalizacyjny (skrętka dwużyłowa ekranowana) 5 V DC (transmisja bez polaryzacji, system H-LINK) TB CB ELB: Listwa zaciskowa: Bezpiecznik automatyczny: Bezpiecznik ziemnozwarciowy: Przewody instalacji wykonywanej: Nie dostarczane w kpl. Jednostka wewnętrzna Wymiary żył kablowych i zabezpieczenie głównego wyłącznika zasilania W poniższej tabeli podano zalecane minimalne wielkości żył przewodów dostarczanych przez instalatora (nabywcę) oraz dobór wymiarów głównego wyłącznika zasilania. Model Zasilanie Wymiar żyły zasilania 13 PMML0346B wer. 0 10/2015 P Wymiar żyły sygnalizacyjnej EN EN MC (A) CB (A) ELB (Liczba biegunów / A / ma) 0, 75 mm 2 RAS-2WHVNP 2, 5 mm 2 13, 8 16 RAS-2. 5WHVNP 1 ~230 V 50 Hz 4, 0 mm 2 15, 8 20 2/40/30 RAS-3WHVNP 4, 0 mm 2 17, 8 20? UWAGA? ELB: bezpiecznik ziemnozwarciowy, CB: Bezpiecznik automatyczny Dobór przewodów instalacyjnych, bezpieczników automatycznych i bezpieczników ziemnozwarciowych musi odpowiadać przepisom i normom elektrotechnicznym. Należy używać przewodów w izolacji o grubości przynajmniej typowej dla przewodów w powłoce PCW (nr kat. H05RN-F).

24 Rozruch 11 ROZRUCH Po wykonaniu całej instalacji należy wykonać jej rozruch próbny, którego procedurę podano w instrukcji montażu i obsługi jednostki wewnętrznej, po czym przekazać instalację klientowi do użytku. Przed uruchomieniem instalacji musisz bezwzględnie sprawdzić, czy wykonano ją prawidłowo i jest sprawna. Patrz poniżej. Rezystancja elektryczna przewodów powinna przekraczać 1 MΩ. Sprawdź to, mierząc rezystancję zacisków aparatury elektrycznej do uziemienia. Jeżeli pomiar nie daje zgodnego wyniku, należy ustalić i usunąć przyczynę upływu prądu, zanim uruchomisz instalację. Nie podłączaj źródeł wysokiego napięcia do zacisków sygnalizacyjnych nr 1 i 2. Otwórz zawory zaporowe przy jednostce zewnętrznej. Następnie można uruchomić instalację. Podłącz zasilanie do instalacji za pomocą jej wyłącznika głównego przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzeń. Służy to prawidłowemu rozgrzaniu oleju sprężarkowego grzałkami. Środki bezpieczeństwa podczas pracy instalacji: Kiedy instalacja pracuje, nie dotykaj gołymi dłońmi jej części po stronie obiegu odparowanego czynnika chłodniczego. Temperatura komory sprężarki i przewodów na jej wylocie przekracza 90 C. NIE WOLNO UŻYWAĆ PRZYCISKÓW WYŁĄCZNIKÓW MAGNE- TYCZNYCH grozi to poważnym wypadkiem! Nie wolno dotykać aparatury elektrycznej instalacji przez co najmniej 3 minuty po odłączeniu jej od zasilania. Otwórz całkowicie zawory zaporowe po stronie gazowej (czynnika odparowanego) i cieczy (czynnika skroplonego). Sprawdź instalację i upewnij się, że czynnik chłodniczy nie wycieka. Mutry rurowe mogą luzować się podczas przewozu fabrycznie nowego urządzenia. Upewnij się, że rury obiegu czynnika chłodniczego i przewody elektryczne podłączono do tego samego obiegu. Sprawdź, czy ustawienia mikroprzełączników konfiguracji na kartach elektroniki jednostki wewnętrznej i zewnętrznej są zgodne. Sprawdź, czy prawidłowo podłączono przewody zasilania elektrycznego do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. 12 PODSTAWOWE URZĄDZENIA OCHRONNE Bezpiecznik sprężarki Wyłącznik wysokiego ciśnienia: Wyłącznik przerywa pracę sprężarki, gdy ciśnienie na jej wylocie przekroczy wartość nastawy zadziałania wyłącznika. Zabezpieczenie silnika wentylatora Kiedy natężenie prądu pobieranego przez silnik wentylatora osiągnie wartość, w którym zacznie działać, to moc silnika zostanie zmniejszona. Kiedy natężenie prądu zmaleje, moc silnika znów wzrośnie do normalnego poziomu. RAS-2WHVNP Model RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP Sprężarka Przełączniki ciśnieniowe - Zerowane automatycznie, nienastawne (po jednym na sprężarkę) Wysokie Wyłączenie MPa 4, 15 Włączenie MPa 3, 20 Niskie Wyłączenie MPa 0, 30 regulacja Włączenie MPa 0, 20 Bezpiecznik - 1 ~230 V 50 Hz A 40 Zegar CCP - Nienastawny Zadany czas min 3 Silnik wentylatora skraplacza Zerowane automatycznie, - nienastawne Termostat wewnętrzny (po jednym na silnik) Bezpiecznik obwodu sterowania na karcie elektroniki A 5 14 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

25 Tochigi Factory, Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc 500, Tomita, Ohira-machi, Tochigi-shi Japonia 2015 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Ltd. Oryginał wydrukowano w Japonii

Słowo wstępne Niniejszy przewodnik został opracowany z myślą o szkoleniu i wsparciu osób przeprowadzających demontaż w zakresie bezpiecznego postępowania z benzynowo-elektrycznymi pojazdami hybrydowymi <strong>Toyota</strong> Yaris. Procedury <strong>demontażu</strong> dotyczące hybrydowego modelu Yaris są podobne, jak w przypadku innych niehybrydowych pojazdów <strong>Toyota</strong>, z wyjątkiem instalacji elektrycznej wysokiego napięcia. Ważne jest, aby poznać i rozumieć cechy instalacji elektrycznej wysokiego napięcia oraz parametry hybrydowego modelu <strong>Toyota</strong> Yaris, ponieważ mogą one być nieznane osobom przeprowadzającym demontaż. Instalacja elektryczna wysokiego napięcia zasila sprężarkę układu klimatyzacji, silnik elektryczny, generator oraz falownik/przetwornik. Wszystkie inne tradycyjne podzespoły samochodowe, takie jak reflektory, radio oraz wskaźniki są zasilane z oddzielnego akumulatora pomocniczego 12 V. W modelu Yaris przewidziano liczne zabezpieczenia, które mają zapewnić, że przeznaczony do pojazdów hybrydowych (HV) zespół akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego (NiMH) wysokiego napięcia, wynoszącego około 144 V, nie spowoduje zagrożenia w sytuacji wypadku. Zespół akumulatora NiMH HV zawiera szczelnie zamknięte akumulatory, podobne do akumulatorów używanych w niektórych elektronarzędziach i innych produktach konsumenckich. Elektrolit jest pochłaniany przez płytki w ogniwach, zatem nawet w przypadku pęknięcia akumulatora zazwyczaj nie dochodzi do wycieku. Jeżeli jednak dojdzie do wycieku elektrolitu, co jest mało prawdopodobne, może on zostać w prosty sposób zobojętniony roztworem kwasu bornego lub octu. Przewody wysokiego napięcia, które można rozpoznać po izolacji w kolorze pomarańczowym, oraz złącza są izolowane od metalowego nadwozia <strong>pojazdu</strong>. Dodatkowe zagadnienia poruszone w niniejszej instrukcji obejmują: • Identyfikację <strong>pojazdu</strong> hybrydowego <strong>Toyota</strong> Yaris. • Umiejscowienie i opis głównych podzespołów hybrydowych. Przestrzegając instrukcji zawartych w niniejszej publikacji osoby przeprowadzające demontaż będą w stanie postępować z hybrydowo-elektrycznym pojazdem Yaris tak samo bezpiecznie, jak w przypadku <strong>demontażu</strong> tradycyjnego samochodu bez napędu hybrydowego. © 2012 <strong>Toyota</strong> Motor Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej publikacji nie wolno powielać ani kopiować w całości ani w części bez pisemnej zgody udzielonej przez <strong>Toyota</strong> Motor Corporation. ii

Spis treści Informacje o pojeździe hybrydowym <strong>Toyota</strong> Yaris................................................................................... 1 Identyfikacja hybrydowego modelu Yaris.................................................................................................. 2 Elementy zewnętrzne.................................................................................................................................... 3 Elementy wewnętrzne................................................................................................................................... 4 Komora silnika.............................................................................................................................................. 5 Umiejscowienie i opis podzespołów hybrydowych..................................................................................... 6 Specyfikacje.................................................................................................................................................. 7 Działanie układu Hybrid Synergy Drive.................................................................................................... 8 Działanie <strong>pojazdu</strong>.......................................................................................................................................... 8 Zespół akumulatora do pojazdów hybrydowych (HV) i akumulator pomocniczy................................. 9 Zespół akumulatora HV................................................................................................................................ 9 Podzespoły zasilane przez zespół akumulatora HV...................................................................................... 9 Recykling zespołu akumulatora HV............................................................................................................ 10 Akumulator pomocniczy.............................................................................................................................. 10 Bezpieczne postępowanie z wysokim napięciem...................................................................................... 11 Instalacja bezpieczeństwa wysokiego napięcia.......................................................................................... 11 Zwora serwisowa........................................................................................................................................ 12 Środki ostrożności podczas <strong>demontażu</strong> <strong>pojazdu</strong>...................................................................................... 13 Niezbędne wyposażenie............................................................................................................................. 13 Wycieki........................................................................................................................................................ 14 Demontaż <strong>pojazdu</strong>...................................................................................................................................... 15 Demontaż akumulatora HV....................................................................................................................... 19 Tabliczka ostrzegawcza akumulatora HV................................................................................................ 28 iii

 • Satel Integra 64 instrukcje obsługi, instalacji i programowa

  W załączeniu instrukcje instalacji oraz użytkowania centrali alarmowej Integra 64 produkcji Satela.[url=]Instrukcja programowania

  AGD Instrukcje Obsługi 31 Lip 2010 16:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1665

 • ZIPP QUANTUM z 2005- instrukcja obsługi i naprawy - odkupię

  Witam,Przeszukałem całe fora internetowe i brak jakichkolwiek wzmianek o ZIPP'ie QUANTUM z rocznika 2005, a dokładniej o instrukcji - poradniku obsługi i naprawy dla tego modelu, a najwłaściwiej rzecz biorąc dla tej firmy, co jest???Na Allegro znalazłem kilka egzemplarzy i oto opis:Skutery chińskie,...

  Ogłoszenia Elektronika 07 Lip 2010 20:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 11448

  Instrukcja obsługi ciągnika Farm-mot 250D

  Spis treści1. INFORMACJE OGÓLNE1. 1. Dane identyfikacyjne1. 2. Bezpieczeństwo obsługi1. 3. Zalecenia przeciwpożarowe.1. 4. Gwarancja fabryczna1. 5. Przekazanie ciągnika nabywcy2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA3. URZĄDZENIA STEROWNICZE I KONTROLNE3. Wskaźniki tablicy...

  Inne Instrukcje obsługi 13 Sty 2022 15:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 11600

  INSTRUKCJA OBSŁUGI PL (PEŁNA) - Fazer 777 Detector

  Wielofunkcyjny jednobiegunowy próbnik instalacji elektrycznych z detektorem przewodów pod napięciem.Instrukcja obsługi:- Opis ogólny.- Podstawowe tryby pracy.- Użycie -> 16 zastosowań:* sieć 220/380 V, instalacje elektryczne;* urządzenia, elektronika;* prąd stały, samochody;-...

  20 Mar 2013 17:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 9438

  Instrukcja obsługi pralki TAMAT 500 (programowanie)

  Witam. Jeśli nie możesz wejść bezpośrednio, to w dzaile "AGD i Systemy Grzewcze" jest temat: "Instrukcje Obsługi i instalacji", Jest tam także instrukcja obsługi do TAMAT-a.

  AGD Szukam 31 Sty 2007 07:18Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 14033

  SONY CDX CA850 (Instrukcja obsługi)

  Tutaj obsługa:a tutaj instalacja:po:· German· English· French· Italian· Dutchoraz tutaj obsługa:i instalacja:· Greek· Spanish· Portuguese· Russian· Swedish

  Schematu/instrukcji/artykułu 22 Lut 2006 07:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3494

  Instrukcja obsługi PL- Opticum X80

  Dodaję instrukcję obsługi i instalacji dekodera- tunera satelitarnego Opticum X80 dedykowanego do odbioru Telewizji Na Kartę czyli TNK. Instrukcja jest po polsku i jest dołączana do zestawu przy zakupie urządzenia. Jak ktoś swoją gdzieś zagubi to tutaj ją ma. :D

  SAT Instrukcje obsługi 06 Mar 2012 17:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 10975

  hanseatic - instrukcja obsługi

  Potrzebna mi jest instrukcja obsługi do tego sprzętu Jest to magnetowid HANSEATIC VCR 270. szczególnie zależy mi na postępowaniu przy instalacji kanałow. prosze o pomoc!!! Podaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!!!Posty bez powyższego, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA....

  05 Maj 2005 06:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2039

  poszukuje polską instrukcje obsługi radio SONY cdx-2500r

  Instrukcja obsługi m. in. PL tutaj:a instalacji (też m. PL) tutaj:

  20 Lis 2005 19:24Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1265

  pralka AEG Sensotronic 4650 potrzebna instrukcja obsługi

  Tu masz:Jak link nie będzie aktualny, to zobacz w: " Schematy AGD i inne "> Instrukcje obsługi i instalacji.

  06 Maj 2006 18:26Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3010

  Alarm Meta 870AN - szukam instrukcji obsługi

  Posiadam amtualarm meta 870an lecz nie mam do niego instrukcji obsługi:/ chciałbym takze schemat instalacji lecz nigdzie nie moge znalesc... jesli by ktos miał to niech umiesci.

  Samochody Zabezpieczenia 01 Gru 2006 16:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1355

  Car audio HU 603 Volvo szukam instrukcji obsługi

  Co to za model radia ( posiada CD i magnetofon razem) i gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi oraz schemat. Radio nie ma kodu i zostało wyjęte z Volvo S70. Proszę o jakieś namiary. Dziękuję.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx... forumowicze! Pomóżcie...

  Radia Samochodowe Szukam 03 Sty 2009 22:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7492

  Instrukcja obsługi Auroton1111multi

  Instrukcja obsługi Auroton1111multi. Jest to regulator do regulowania pracą pompy w instalacji centralnego ogrzewania. Może służyc również do sterowania pompą ciepłej wody czy też dmuchawą. Posiada wyświetlacz z pomiarami temp.

  14 Paź 2009 13:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 630

  Magneti Marelli MM7F instrukcja obsługi PL

  Magneti Marelli MM7F instrukcja obsługi PLSTACJA DO KONSERWACJI INSTALACJICHŁODZENIA I KLIMATYZACJI

  19 Mar 2010 14:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1640

  Cisco aironet 1100 series access point instrukcja obsługi EN

  producent: ciscoprodukt: aironet 1100 series access pointtyp pliku: instrukcja instalacji i obsługi

  Komputery Instrukcje Obsługi 23 Mar 2010 01:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1348

  HOOVER HOS 456 HOP 355 HOP 435 instrukcja obsługi PL

  HOS 456HOP 355HOP 435Instrukcja obsługi i instalacji.

  08 Paź 2010 23:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 791

  Instrukcja obsługi JVC KD-AVX33 EN

  Instrukcja obsługi i instalacji w języku angielskim.Producent: JVCModel: KD-AVX33Język: angielski

  Radia Samochodowe Instrukcje obsługi 12 Mar 2011 15:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2911

  Instrukcja obsługi JVC KD-AVX20 EN

  Instrukcja obsługi i instalacji w jęz. angielskim.Model: KD-AVX20 12 Mar 2011 15:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2580

  Termet G17-20 Wyk. 3 instrukcja, obsługa, konserwacja (polski)

  Instrukcja: instalacja, obsługa, konserwacja, gwarancja, gazowego grzejnika wody przepływowej G17-20 wyk. 3, G17-20-Z-50 firmy predom-termet. Skan całości oprócz kuponów reklamacyjnych.

  03 Lis 2011 23:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4366

  Rejestrator cyfrowy VODVRT04 instrukcja obsługi PL

  Instrukcja obsługi i instalacji rejestratora cyfrowego VODVRT04ir

  DVD/VCR/Kamery i Blu-Ray Instrukcje Obsługi 23 Gru 2011 15:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3844

  Instrukcja obsługi URZ 0189 Cabletech TV 9"

  Telewizor przenośny 9" z tunerem DVB-T SDOpisInformacje ogólnewielojęzyczne menu OSDodtwarzanie nagrańelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)odtwarzanie napisówtelegazetałatwa instalacjafunkcja automatycznego skanowania kanałówsłuchanie radialista ulubionych kanałówkontrola...

  20 Lis 2012 09:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 9102

  Instrukcja obsługi PL Zegar pracowniczy SZ-10 i SZ-25

  W załączniku instrukcja obsługi i instalacji zegara pracowniczego firmy SkalmexSZ-10 - wysokość cyfr 10 cmSZ-25 - wysokość cyfr 25 cm

  03 Kwi 2013 06:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1581

  Regulator kotła Compit R510 i R520 - instrukcja obsługi PL

  Instrukcja obsługi i instalacji regulatora do kotła z podajnikiem ślimakowym zazwyczaj marki HefModele: R510 i R520

  06 Lut 2014 15:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4830

  atlas - elektryka instrukcja obsługi

  Witam interesuje mnie instrukcja obsługi Ladowarki Atlas ar 51 c. Bardzo proszę o pomoc. Szukam też schematu instalacji elektrycznej. :D:cry:

  Maszyny Rolnicze, Sprzęt Ciężki 18 Lut 2015 20:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1341

  Instrukcja obsługi sterownika viessmann E200

  Witam.W zał. instrukcja obsługi i instalacji regulatora temperatury Viessmann E200 (po polsku).

  Początkujący Naprawy 12 Paź 2016 09:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6999

  Instrukcja obsługi LPG BRC BLITZ

  Witam zamieszczam instrukcje obsługi i opis podłączenia instalacji BRC BLITZ

  23 Lut 2017 22:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1872

  szukam instrukcji obsługi do Golfa 1, Diesel

  Witamszukam instrukcji obsługi do golfa 1, 1<6 Diesel i schematu instalacji elektrycznej.

  Samochody Instrukcje Obsługi 04 Paź 2017 14:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 693

  czy ktoś posiada instrukcję obsługi do bramy przesuwnej Proteco?

  Wielki dzięki a posiadasz może instrukcje obsługi i podłączenia, podłączyłem ja według starej instalacji ale brama się tylko otwiera i nie chce się zamknąć przy końcu nie zwalnia i czy da się to jakoś zaprogramować z góry dziękuję za odpowiedź

  Automatyka bram, szlabanów, rolet 03 Gru 2019 21:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 609

  Poszukuje instrukcji do instalacji gazowej OMVL

  Dysponuję tylko instrukcją montarzową tej instalacji i na końcu jest instrukcja obsługi jak to cię interesuje to postaram znależć skaner i zeskanowaćpiotr32cegieleczka(at)pocz...

  15 Lip 2005 23:01Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1902

  Pioneer KEH-1300 - instrukcja obsługi

  Uszkodzenie bata anteny lub przewodu powoduje tylko pogorszenie się odbioru, do zapamiętywania stacji nic nie ma. A to że masz duże spadki napięć w oryginalnej instalacji radia świadczy o jej złym stanie, wentylator nie powinien takich powodować jeśli działa. No chyba że jest zatarty i rozruch jego powoduje...

  Radia Samochodowe Serwis 25 Cze 2008 14:07Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1665

  Instrukcja obsługi miernika Telemann 1650s

  Witam. Poszukuje jakiegoś opisu do tego miernika bo gdzieś mi wcieło, a mam problem tego typu, w instalacji multiswitchowej z jednego satelity miernik na gniazdach abonenckich pokazuje sygnał ok a jak w instalacji są już dwa konwertery to mimo że na gniazdach abonenckich jest sygnał bo tunery działają...

  SAT Szukam 27 Sie 2009 15:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2238

  BRC Just - instrukcja obsługi programu konfiguracyjnego

  Poszukuję instrukcji obsługi oprogramowania PC do konfiguracji sterownika LPG Lambda Just.Mam już sam program "Interfaccia Just", ale nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji.Chciałbym skonfigurować sobie sterownik od początku, bo instalacja jest świeżo po czyszczeniu specjalnym preparatem.Byłem...

  Samochody Instalacje Gazowe 16 Wrz 2011 20:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3778

  Roland Fantom G polska instrukcja obsługi

  Witam, USIESZYŁEM SIĘ, bo tłumaczenie z ang. utrudnia mi zrozumienie.DZIĘKUJĘ, dziękuję za ta instrukcje do Rolanda przymierzam się do kupna tylko mam do wyboru klawisz 88 i 72 klawisz z pełno ważona, klawisz z Ivory Feel-88 chyba częściej do naprawy niż poł ważone?Chciałbym poleci 3-rzy...

  Audio Instrukcje obsługi 14 Lut 2019 19:51Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 747

  PROGCDI R3. 1 2015 STANDARD_PLUS - instrukcja obsługi PL

  WERSJA R3. 2 PLUS:+ Dwie konfigurowalne mapy zapłonu:+ Dwa limity obrotów,+ Funkcja rev-limit-offset (zmienia dźwięk/strzały z wydechu na odcięciu),+ Mapy i limity obrotów są wybierane z zewnętrznego przełącznika (np. na kierownicy lub przy przepustnicy).+ Praca do 19. 900 RPM+ Udoskonalony...

  26 Sie 2015 09:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3801

  Potrzebna instrukcja obsługi Mesomatic DK 911

  Kochani,Potrzebuję pomocy, mam Mesomatic DK911 Ale nie mam instrukcji instalacji, czy ktoś może mi pomóc?Potrzebuję instrukcji.Dziękuję wam wszystkim.Mesomatic DK 911

  Inne Szukam 19 Paź 2022 12:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 150

  DVD Sony DVP-NS32 szukam instrukcji obsługi

  Mam pytanko, mam soft i co dalej? To znaczy jak się go aktualizuje.Dotyczy to Sonego DVP-NS52, ale to nie ma chyba znaczenia. Prosze pomóżcie.Tu masz instrukcje instalacji, dostepna z oficjalnej polskiej strony SONY.

  DVD/VCR/Kamery/BD Serwis 07 Lut 2006 10:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1607

  ARISTON GENUS 23 bi instrukcja obsługi

  Jak podłaczyc pompe do recyrkulacji. Tz chodzi o podłaczenie elektryczne żeby recyrkulacja nie chodziła non stop, a jedynie w momencie poboru wody. (mała instalacja)Na schemacie w instrukcji kotła nie znalazłem podłaczenia ani nawet kostki ale może przeoczyłem. Czy Ktoś zna rozwiażanie tego problemu? pozdrawiam...

  Systemy Grzewcze Serwis 14 Lis 2006 18:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4393

  Blaupunkt Oslo RCC24. Błędny kod. Instrukcja obsługi PL?

  Mam pytanie, dostalem radiomagnetofon samochodowy BLAUPUNKT OSLO RCC24, po podłączeniu go do instalacji samochodowej i załączeniu wyświetlają się 4 kreski _ _ _ _ i nic nie można zrobić, nie wiem po jakim czasie bo nie obserwowałem gdy radio bylo włączone może 1godz. wyświetlił się napis CODE, po wprowadzeniu...

  19 Lis 2006 20:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1524

  Instrukcja obsługi amplitunera Sony STR DG710

  Obsługa:instalacja:M. w języku polskim.

  16 Sie 2007 19:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1460

  Poszukiwana instrukcja obsługi do Sony XR-c9100r

  Obsługa w wielu językach bez polskiego:Instalacja:

  20 Sty 2008 11:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1452

  Instrukcja obsługi radia JVC KD-SC 900 R.

  Szukam instrukcji obslugi do tego radia, jak ktos ma prosze podeslac na poczte: mirekwyrzykiewicz(at)o2. ploraz mam pytanie radio po wylaczeniu i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki nie pamieta ustawien tzn. pamieci stacji radiowych, bassow itp.Mam renault 19 z 95r i orginalna instalacje, na...

  CarAudio 10 Kwi 2009 20:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2751

  Teka Combo HX 4515 CHX-45. 15 instrukcja obsługi PL

  Combo HX 4515CHX-45. 15Ogólny podr´cznik konserwacji i instalacjiInstrukcja obs∏ugi i monta˝u

  22 Paź 2010 22:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 972

  TUNER USB DVB-T OVERMAX OV-TN -01 instrukcja obsługi PL

  Witam jestem nowy i "zielony" kupiłem tuner dvb-t nie działa mi na znienawidzonej przezemnie viście nie moge zmienić systemu na firmowym komputerze, zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcją, sprawdziłem w menadeże urządzeń wszystko jest ok. Po uruchomieniu aplikacji Blazehdtv 6. 0 windows pisze...

  TV Instrukcje obsługi 18 Gru 2011 11:23Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 12816

  CM-87M - Instrukcja obsługi

  Instrukcja instalacji zaginęła ale wg mnie na forum masz opisane raczej wszystko co potrzebne do uruchomienia tej centraliPozdrawiamCzytałem, dzwoniłem do producenta nim napisałem... Centrala CM-87M nie jest centralą analogową i sam opis złączki to zbyt mało by ją zaprogramować. Znalazłem...

  Systemy Alarmowe 03 Gru 2013 00:58Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 816

  Mistral MI-TV9010 - Poszukuję instrukcji obsługi

  Oto instrukcja w załączniku.Mam problem z tym TV:czarno biały ekran na DVB z zablokowaną stroną "Przewodnik instalacji"Tam już nic nie da się zrobić prócz przełączenia na AV.Może ktoś ma jakieś pomysły co zrobić z tym fantem?POZDRAWIAM

  22 Paź 2014 16:43Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4635

  Instrukcja obsługi ekspres do kawy AEG CO 200

  Potrzebuję instalacji obsługi w języku polskim do ekspresu AEG CO 200

  15 Gru 2019 13:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 270

  Instrukcja obsługi testera LPG Stefanelli

  Witam serdecznie Wszystkich! Posiadam tester do instalacji gazowej Stefanelli: wejście 4 pinowe, czerwona dioda=RICCO/Rich, żółta=lambda, zielona=MARGO/Lean, przełącznik na dole: LAVORO Work/TARATURA test. Niestety, nie wiem jak się go obsługuje. Może ktoś z Was wie jak obsługiwać ten tester- dodam, że...

  Samochody Elektryka i elektronika 25 Cze 2010 00:59Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3746

  Golf III 2. 0 gti. Instrukcja obsługi do komputera pokładowego.

  instalacja mfa w golfie mk3

  Samochody Szukam 15 Lut 2006 22:37Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3382

  Zmywarka Amica ZIS 1450 instrukcja obsługi

  To będę miał trochę roboty. Bo zmywarka jest w zabudowie. Trzeba będzie rozłączyć całą instalację wodną, wykręcić i wysunąć z zabudowy i dopiero przechylić i zribić tak jak mówisz. Patrzyłem i próbowałem coś zrobić od przodu, ale nie idzie nic tam otworzyć. A przy okazji - co to jest to pokrętło na dole...

  AGD Użytkowy 11 Mar 2007 18:47Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 11745

  Szukam instrukcji obsługi do radia PIONEER DEH-40MP

  W jezyku PL nie znajdziesz, bo mimo tego, że jestesmy w UE to wiele koncernów ma nas w d... e:-(.W tym linku ang nie jest trudny:-):[url=]User manual 40MP[url=]Instalacja 40MP

  27 Wrz 2007 22:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1371

  instrukcja obsługi do audio/video sender

  Potrzebujesz dużo powyżej tych stu stóp??Z praktyki wiem, że nawet 30 stóp to sukces, a anteny najczęściej są wykręcalne, ale... jednorazowo. Czyli tej samej, a innej to już wcale nie zamontujesz po tym "demontażu";)Wszystko zależy od tego, co znajduje się na drodze miedzy nadajnikiem a odbiornikiem...

  Radiotechnika Serwis 13 Gru 2008 14:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5220

  Szukam instrukcji obsługi do Renaut Lguna 97r 2. 0 benzyna.

  Do tej wersji lali ciężko znaleść jakiekolwiek informacje. Wszystko to co znajdziesz w sieci to szczątkowe informacje kawałki instalacji elektrycznej, na różnych forach np. klubu renault-laguna czasem nawet z sensem opisana procedura np naprawy lub wymiany.A jesli już znajdujesz w sieci coś ciekawego...

  14 Cze 2015 22:50Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1996

  Poszukuję instrukcji obsługi Rover 620 si (benzyna) 96 KW

  Witam mam ten sam problem co kolega wyzej dlawi sie i skacza obroty na gazie instalacja gazowa to omvl prosze o pomoc albo jakas instrukcje do tego modelu auta

  15 Gru 2011 19:07Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 13300

  Audi S8/A8 instrukcja obsługi model D2

  Witam serdecznie wszystkich auto i audi fanów, potrzebuje schemat do audi a8/s8 2001 rok konkretnie tylko podłączenie i okablowanie komputera silnik AVP sterownik 4D0 907 559 C. ale instalacja do podłączenia komputera powinna być standardowa, dodatkowo podłączenie elektronicznego pedału gazu jest dio...

  16 Gru 2009 16:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 11960

  ciepłomierz CF Sensor V - poszukuję instrukcji obsługi

  Podobne rady słyszałem gdy chciałem włożyć silnik M50 24V do mojego BMW zamiast silnika M20 12V.Mówiono mi w ASO i inni mechanicy że nie da się skompilować sterownika silnika M50 z instalacją pod M20.Zajęło kmi to tydzień w tym 3dni montaż mechaniczny, 2 dni szukanie schematów do elektryki 1 dzień...

  04 Paź 2009 11:33Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2706

  DSC PC2550 Centrala alarmowa - Instrukcja obsługi PL, Instal

  DSC PC2550 Instalacja i Programowanie Centrali Alarmowej wersja 1. 3DSC PC2550 Obsłuba Centrali Alarmowej wersja 1. 3

  05 Lut 2010 18:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2512

  Aritech fp1216 - potrzebna instrukcja obsługi

  Instalacji i koserwacji

  Zabezpieczenia Stacjonarne 20 Kwi 2010 13:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7128

  Lenco CS-321 instrukcja obsługi

  Podłączyłem teraz właśnie Lenco w moim seicento no i właśnie radio odbiera bardzo słabo. Powiem że instalacja antenowa była zamontowana fabrycznie tylko zamontowałem antene. Może trzeba by dać jakiś wzm. antenowy lub separator. Co o tym myslicie?

  28 Sie 2013 09:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2943

  Szukam Instrukcji Obsługi Podłączenia w Biosie Dysku Sata 2

  "a co z tym biosem i opcjami compatible i native? "- zostaw bez zmian."czy moj dysk jest widoczny w biosie? "- tak jest poprawnie rozpoznany."[... ] format NTFS (nie wiem co to znaczy i jak mam to zrobić)"- podczas instalacji systemu operacyjnego, wyskoczy Ci taka opcja, bez zbędnych tłumaczeń...

  Komputery Hardware 19 Mar 2011 12:36Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2940

  Instrukcja obsługi napędu BENINCA MS4-P

  Każdy nowy pilot ma swój własny kod.W celu nowego pilota do pracy, należy zarejestrować swój kod do odbiornika radiowego (jedenOdbiornik radiowy może zarejestrować wiele nowych pilotów).Ważne informacje:- Ten opis nie odpowiadają dokładnie do każdego modelu i marki. Należy zawszezapoznać...

  22 Cze 2011 23:07Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 20615

  Jumz, Białoruś - katalogi części, instrukcja obsługi i napraw [rus]

  Witam serdecznie,Tym razem udostępniam:Skany książki w języku rosyjskim dot. instalacji hydraulicznej białoruski(Belarus EO-2621 Instalacja hydraulicznaPraktycznie to samo w języku czeskim (EO-2621A - Opis i działanieEO-2621A - Obsługa techniczna

  27 Sty 2022 20:52Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 63701

  Instrukcja obsługi Tuner DVB-T OVIKON 505F

  OVIKON 505F to nowoczesny cyfrowy odbiornik sygnału DVB-T, który zapewnia odbiór kanałów nadawanych w standardzie MPEG-2 i MPEG-4.Jest to pierwszy na rynku odbiornik sygnału DVB-T, który odbiera sygnał wejściowy w całym paśmie od 110 do 862MHz. Możliwość ręcznego wyszukiwania sygnału znacznie przyśpiesza...

  DVB-T Instrukcje obsługi 20 Lis 2012 09:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 7968

  FS pi1536 - Poszukuję Instrukcji obsługi PL oraz płytki RECOVERY

  Recovery najczęściej nie wymaga wpisania żadnego klucza. Po zainstalowaniu systemu jeśli wyciągnie się odpowiednim narzędziem ten klucz okaże się, że nie jest on taki jak na naklejce. System z recovery nie jest aktywowany na podstawie klucza z naklejki, tak więc każda płyta recovery dla danego modelu...

  Software serwis 13 Kwi 2013 12:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1668

  Uniden Ubc60xlt-1 - Polska instrukcja obsługi

  Jeśli myślisz o antenie bazowej to dobry pomysł. Jednak żeby instalacja miała ręce i nogi to należałoby kupić Radmor 32812/1. Koszt używanej to około 150 zł na portalach ogłoszeniowych. Ciężko ją trafić i jeśli się pojawia to niemal natychmiast jest rozchwytywana, bo to znana i ceniona konstrukcja wśród...

  Radiotechnika Początkujący 29 Sie 2013 09:48Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 5031

  Megane 3 alarm Cobra - szukam instrukcji obsługi

  Tak auto ma fabryczną instalacje pod alarm CAN

  07 Sty 2015 07:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2079

  Szukam instrukcji obsługi, serwisowa, DTR Kaeser M51 1999r

  Proszę Was o pomoc w poprawnym połączeniu instalacji pneumatycznej w/w kompresora.W załącznikach przesyłam skan schematu blokowego urządzenia( z instrukcji obsługi), oraz zdjęcia elementów do połączenia.najbardziej istotne dla mnie są połaczenia z obudowy zaworu powietrza( 2 punkty) oraz...

  03 Lis 2015 13:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3129

  TV LCD KENMARK 22LVD02D - Szukam instrukcji obsługi

  W jakim języku masz Menu? Nie potrafisz przeszukać programów "na czuja"?Czy na pewno ma MPEG 4, bo mam wątpliwości?Wykonaj Kenmark Reset* Wybierz tryb TV* Naciśnij LCD Menu na pilocie* Naciśnij 1147 (menu Factory)* Przejdź do "001" (Init TV)* Naciśnij strzałkę w prawo na pilocie...

  TV Szukam 08 Lip 2018 12:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 489

  Licznik Smart Emu3 Instrukcja obsługi

  1) W serwisie eLicznik Tauron Dystrybucja należy aktywować usługę, którą oni nazywają HANPlus (od Home Area Network).W jaki sposób to zrobiłeś? Ja nie widzę takiej opcji do wyboru. Edit: sprawdziłem i jest to opcja dostępna jedynie w wybranych miastach.Tauron wysyła do licznika przez łącze PLC...

  Elektryka po godzinach 12 Lis 2022 19:46Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 29382

  Gdzie znajdę instrukcję obsługi do radia Motorola GM360?

  A powiedz jeszcze czy to się tak stało nagle, czy tez instalacje i samo radio założyłaś sobie niedawno i anomalia takie masz od samego początku.

  10 Lut 2022 19:53Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 552

  ISKRA AM550 PL Instrukcja Obsługi licznika energii elektrycznej

  Dzięki wielkie, zawsze mnie zżerała ciekawość do czego dolny przycisk, z tego co czytam jak się potrzyma 10 sekund i pusci do 15 sek to stycznik powinien rozłączyć tory prądowe a potem można załączyc trzymając 5 sekundAż korci sprawdzić czy to serio tak działa, a swoją drogą to widze że w PL...

  Automatyka Przemysłowa 24 Sty 2023 05:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 462

  Ascotel 200 - instrukcja obsługi instrukcja instalacji

  Witam!Poszukuje w zwiazku z zakupem takowej centralki we Francji.Pozdrawiam,Rafał B.gg#3600956r1(at)NOSPAMxl. wp. plPodaj rodzaj, markę i symbol urządzenia w temacie!Patrz -- > OGŁOSZENIE 2/drugie/ od góry w tym dziale.

  04 Lut 2008 20:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 576

  szukam instrukcji obsługi i schematu instalacji do audi80 B4

  Poszukuje instrukcji obsługi i schematu instalacji wlektrycznej do audi80 B4 z 1992r. W języku polskim

  21 Mar 2005 18:01Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2960

  PIONEER DEH-2700 INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISH

  PIONEER DEH-2700 INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISHProducent: PIONEERModel: DEH-2700 INSTALACJAJezyk: ENGLISH

  23 Sie 2009 16:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1036

  PIONEER DEH-P3700MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISH

  PIONEER DEH-P3700MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISHModel: DEH-P3700MP INSTALACJAOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1074

  PIONEER DEH-P4700MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISH

  PIONEER DEH-P4700MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISHModel: DEH-P4700MP INSTALACJAOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 854

  PIONEER DEH-P3630MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISH

  PIONEER DEH-P3630MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISHModel: DEH-P3630MP INSTALACJA 25 Sie 2009 12:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1057

  PIONEER DEH-30MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISH

  PIONEER DEH-30MP INSTALACJA instrukcja obsługi ENGLISHModel: DEH-30MP INSTALACJAOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1424

  BRC SEQUENT instalacja gazowa instrukcja obsługi POLSKI

  BRC SEQUENT - sekwencyjna instalacja gazowa instrukcja obsługi POLSKIProducent: BRCModel: SEQUENTJezyk: POLSKI

  25 Sie 2009 12:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 7561

  Instrukcja obsługi i instalacji Access Point WAP11 EN

  Instrukcja obsługi i instalacji Access Point WAP11 LINKSYS. W języku angielskim.

  31 Sie 2009 10:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1343

  Toyota Celica II 81r. schemat instalacji + instrukcja obsługi

  Szukam schematu elektryki i książki obsługi do Toyoty celiki z 1981r. silnik 1. 6Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat tego auta będę wdzięczny za pomoc.

  18 Kwi 2016 13:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1744

  Honda Civic 1, 6 93r. Instrukcja obsługi i schemat instalacji

  Szukam instrukcji obsługi i schematów.

  21 Kwi 2010 20:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2418

  HOOVER HOS 316 instrukcja obsługi i instalacji PL

  HOOVER HOS 316 instrukcja obsługi i instalacji PL

  08 Paź 2010 23:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 669

  HOOVER HOS 556PX instrukcja obsługi i instalacji PL

  HOOVER HOS 556PX instrukcja obsługi i instalacji PL

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 654

  Instrukcja Obsługi i Instalacji - Zestaw Domofonowy Elfon.

  Instrukcja Obsługi i Instalacji - Zestaw Domofonowy Elfon.

  Telefony Stacjonarne, Faxy Instrukcje obsługi 04 Maj 2011 21:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2604

  Instrukcja obsługi i instalacji pokojowego regulatora temperatury REV32 Siemens

  Marka: SiemensModel: REV32Język: Polski

  23 Paź 2012 13:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2832

  LG F1291LD F1091LD F8091LD instrukcja obsługi i instalacji PL

  LGF1291LDF1091LDF8091LDinstrukcja obsługi i instalacji PL

  24 Cze 2013 12:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1431

  Pralka Bosch Clasixx WAA24161PL/01 - instrukcja obsługi i instalacji PL

  Pralka Bosch Clasixx WAA24161PL/01

  17 Wrz 2014 12:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1731

  Termet G 19-02 - Termaq Electronic. Instrukcja serwisowa, instalacji, obsługi PL

  Termet Termaq electronic, aquapowerInstrukcja INSTALACJI*OBSŁUGIKONSERWACJI*NAPRAWY

  10 Paź 2014 07:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 13386

  Pralka LG F10B8ND - instrukcja obsługi i instalacji PL

  Pełna instrukcja w języku polskim.

  20 Mar 2015 18:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1347

  Pralka LG F12U2TDN0 - instrukcja obsługi i instalacji PL

  20 Mar 2015 18:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1449

  Pralka LG F12A8CD - instrukcja obsługi i instalacji PL

  20 Mar 2015 18:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1398

  Instrukcja obsługi UNI-T Tester Instalacji Elektrycznej UT 525_UT 526 PL

  Marka: UNI-TModel: UT 525_UT 526Format: pdfJęzyk: polski

  05 Sie 2015 17:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1056

  Instrukcje obsługi i instalacji.

  Instrukcja obsługi pralki Gorenje WA 942

  31 Sie 2016 11:18Odpowiedzi: 174 Wyświetleń: 744049

  Instrukcja obsługi miernik parametrów instalacji Sonel MPI-520 PL

  Marka: SonelModel: MPI-520 08 Lut 2017 21:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1887

  Instrukcja obsługi miernik parametrów instalacji Sonel MPI-525 PL

  Model: MPI-525 08 Lut 2017 21:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1893

  Instrukcja obsługi miernik parametrów instalacji Sonel MPI-530 PL

  Model: MPI-530 08 Lut 2017 21:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1044

  Instrukcja obsługi miernik parametrów instalacji Sonel MPI-530-IT PL

  Model: MPI-530-IT 08 Lut 2017 21:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1719

  Modyfikacja instalacji - zbyt małe zabezpieczenie na liczniku

  Można coś tu kombinować próbować zmieniać ale to i tak nic nie da. Instalacja przede wszystkim powinna być bezpieczna. Może przyjąć "złoty środek" - dać bezpiecznik 16A, ale gdy idzie pralka i lodówka, to równocześnie niech nie idzie żaden inny odbiornik włączony do tegoż obwodu, nawet telewizor. Wtedy...

  Elektryka Instalacje i Sieci 21 Sie 2013 21:41Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5370

  KX TDA15 v4. Potrzebna instrukcja programowania

  Informacje ze strony PP:"WARUNKI WSTĘPNE Szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających wiedzęi doświadczenie w systemach telefonicznych lubtelekomunikacyjnych. Uczestnik powinien znać podstawydziałania central telefonicznych oraz technicznych aspektówz nimi związanych. UCZĘSZCZANIEProgram...

  Telefony Stacjonarne Serwis 11 Lip 2008 00:41Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 3947

  Rejestrator czasu pracy RCP2110 szukam instrukcji - programu

  Stary rejestrator jak wyżej do zabawy/szkolenia. poszukuję instrukcji obsługi, instalacji, oprogramowania. pozdrawiam

  Zabezpieczenia Instrukcje i oprogramowanie 18 Wrz 2022 11:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 108

  Instalacja elektryczna w nowym domu.

  Montuje się różnie-różniście:Tutaj to powinna być zawieszona instrukcja obsługi.

  Elektryka Dla Każdego 12 Sty 2020 21:42Odpowiedzi: 47 Wyświetleń: 3654

  ---=== SPIS INSTRUKCJI CAR AUDIO ===---

  PATRIOTPatriot GSM/GPS - Instrukcja obsługi (pl)PEIYINGPeiying PY-2000 Instrukcja obsługi (pl)Peiying PY-2H30R Instrukcja obsługi (pl)Peiying PY3118 ( PY-3118) Instrukcja obsługi (pl, en)Peiying PY3120 Instrukcja obsługi (pl, en)Peiying...

  28 Lis 2010 17:46Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 65627

  Spis schematów i instrukcji

  MOTOROWERY I MOTOCYKLEAPRILIABAOTIANBMWCAGIVACPIDNIEPRHARLEYHONDAITALJETIŻJAWA - CZJUNAKKAWASAKIKTMKYMCOMACALMALAGUTIMIŃSKMZ - ETZPEUGEOTPIAGGIOROMET, OGAR, KOMAR, MOTORYNKA...

  Motocykle, Motorowery 13 Mar 2015 06:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 73044

  - STAR 742 -Schemat instalacji elektrycznej, instrukcje

  Tutaj masz schematy od 1159442

  Samochody Ciężarowe 09 Lis 2022 20:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 162

  STAR 25 - Instalacja gazowa, jaki parownik i mikser, wnioski

  Kolego robokop znowu ci się wkradły nieścisłości kiedyś benzyna była niebieska i żółta ( pamiętam doskonale w końcu to moje czasy)później niebieską zastąpiła zielonaObawiam się że te dane z internetu są nieścisłe - wydaje mi się że zarówno etylina niebieska, jak i zielona egzystowały równocześnie...

  19 Cze 2013 05:24Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 10116

  Audi 80 1. 9 TDI - potrzebny schemat instalacji i książki

  Witam wszystkich forumowiczów.Razem z kumplem pilnie poszukujemy wszelkich informacji odnośnie AUDI 80 1. 9 TDI z 11/12. 1991 r. Chodzi o wszelkiego rodzaju schematy elektryki, dane techniczne, instrukcje obsługi jeżeli tak owa wogóle istnieje, może ktoś z was posiada książkę w stylu "SAM NAPRAWIAM"...

  03 Gru 2006 02:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2109

  instalacja do pieca łazienkowego na węgiel

  Dzięki za odpowiedź i jasne przedstawienie rozwiązania. Jednak chciałbym aby ta instalacja była ogólnodostępna i nie potrzebna była instrukcja do jej obsługi( chodzi mi o odkręcanie i zakręcanie odpowiednich kurków w odpowiedniej kolejności). Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie ze zbiornikiem...

  31 Gru 2014 11:29Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3924

  Hyundai i30CW, 2008, 1. 6 CRDI - Philips daylight 9 instalacja.

  Dzień dobry Forumowiczom.Po krótce przedstawię problem. Samochód Hyundai I30CW, rocznik 2008, 1. 6 CRDI, manualna skrzynia.Zainstalowałem homologowane światła do jazdy dziennej Philips Daylight LED 9.Sam montaż bez problemu.Podpięcie Philips Daylight do instalacji wykonałem wedle instrukcji...

  Samochody Początkujący 13 Kwi 2016 11:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5121

  jak zbudować sterownik do sterowania instalacją CO?

  Jeżeli chodzi o tradycyjny kocioł węglowy to możesz zamontować miarkownik ciągu, który podnosi lub uchyla klapkę popielnika w zależności od ustawionej i aktualnej temperatury.Możesz również zamontować nadmuch ze sterownikiem, to rozwiązanie pozwala dołączyć czujnik temperatury pomieszczenia.Jeżeli...

  Elektro Maszyny i Urządzenia 08 Kwi 2006 09:04Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2648

  Instrukcja instalacji centrali KX-TD1232CE

  Cześć.Poszukuję instrukcji instalacji bądz instrukcji serwisowej centrali Panasonic KX-TD1232CE. Centrala trafiła w moje ręce trochę przypadkowo i zupełnie bez dokumentacji. Szukałem na stronie producenta ale niestety Panasonic udostępnia tylko instrukcję obsługi.Może ma ktoś instrukcje w postaci...

  20 Sty 2006 13:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 888

  Kalibrator wtryskiwaczy do samochodowej instalacji gazowej.

  chciałem przedstawić urządzenie, które powstało blisko rok temu do kalibracji wtryskiwaczy przeznaczonych do samochodowej instalacji gazowej.ZałożeniaDokładność ustawienia skoku do 0, 01mm. Prostota w obsłudze oraz wyeliminowanie błędu człowieka.MechanikaW pierwszej...

  DIY Konstrukcje 08 Gru 2011 19:32Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 13488

  Apcsilmic wprowadza na rynek Dot 1 Mini - PC oparty na ARM z obsługą 4G LTE

  Dot 1 to kompaktowy komputer ARM z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro. Standardowy wariant Dot 1 kosztuje 220 dolarów i jest wyposażony w 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci do magazynowania danych; dodatkowo dostępna jest opcjonalna obsługa 4G LTE za 20 USD.Komputer Dot 1 zbudowano wokół...

  Newsy 12 Maj 2022 03:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 522

  Nie mogę zbootować instalacji Windows XP

  W instrukcji obsługi sprzętu problem kolegi jest jednoznacznie opisany. Wszystkie pozostałe dane w tym instrukcja obsługi komputera na witrynie producenta sprzętu.

  22 Lip 2009 20:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2443

  Instrukcja instalacji czujkii PARADOX PRO Plus 476+

  Witam, postanowiłem udostępnić instrukcję obsługi czujnika firmy PARADOX model PRO Plus 476+. W instrukcji opisane jest m. : Instalacja, ustawienia przełączników, zasilanie, specyfikacja techniczna.

  14 Sty 2010 01:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3916

  Instalacja Windows XP z pendrive(nie bootuje)

  Chciałem sobie zainstalować windowsa xp z pamięci usb(pendrive), bios mi na to pozwala, już nie raz bootowałem z pendrive'a. Instalke xp'ka przerobiłem według tego opisu:Naciskam dowolny klawisz i wtedy zaczynają się kopiować pliki. Myśle, że przez to nie może się uruchomić instalacja z...

  12 Paź 2011 19:26Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 18843

  VW Sharan. Potrzebuję instrukcji.

  Posiadam VW Sharana który został wyprodukowany pod koniec 2000r. Jest to "przejściówka" nowszy typ. Potrzebna jest dla mnie instrukcja obsługi i instalacji elektrycznej to w/w auta. Jeżeli można to wszystkie instrukcje wrzucić od tego auta(elektryka obsługa silnik itp. )Pozdrawiam. Krempy.

  20 Lut 2013 19:56Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 25924

  Płyta GIGABYTE: sprzeczności w instrukcji odnośnie Dual Chan

  Przymierzam się do złożenia komputera w oparciu o płytę GIGABYTE GA-880GA-UD3H m. z 2 modułami pamięci DDR3 (2x2GB) 1333MHz.Pierwszy raz składam samodzielnie komputer, więc zabrałem się czytanie instrukcji obsługi. Przy opisie instalacji pamięci w trybie Dual Channel natrafiłem na pewną sprzeczność...

  02 Lip 2010 10:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1130

  instrukcja do sony

  potrzebuje instrukcji obsługi do sony CDX-L360. Z góry wielkie dzięki (grzesiek1203(małpa)interia. pl)A może byś założł nowy temat?Dodano po 6Albo już nie zakładaj.Obsługa:Instalacja:Bez j. polskiego tylko w:·...

  22 Lis 2005 11:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3183

  TELESTAR T980 Problem z instalacją programów

  Dzisiaj zakupiłem używany tv telewizor Telestar i mam problem ponieważ nie wiem jak zaprogramować w nim kanały!!!Ściągnąłem z tego forum instrukcje obsługi ale nic mi nie pomogła - wogóle nie mogę dojść o co biega.Tutaj wstawiam link jak wygląda mój tv i pilotA stąd mam instrukcję...

  RTV Użytkowy 10 Lip 2012 20:58Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5469

  Co to za alarm??? potrzebna instrukcja instalacji

  Instrukcja obsługi nic nie wnosi do montażu a jedynie instrukcja instalacji. Jeśli alarm chodził nie ma powodu sądzić że był źle np zamontowany. Jeśli chcesz poprawić to poprawiaj pojedyńczo przewód by się nie pomylić.

  06 Lip 2010 19:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1085

  Samsung ES6800 instalacja podstawy obrotowej

  Mam wielki problem z instalacją podstawy w telewizorze UES6800 Samsunga. Instrukcja obsługi nie zawiera instrukcji montażu podstawy, jedynie instrukcję montażu na ścianę = tv wisi.Dostałem elementy jak na foto:[URL=][IMG=][/IMG]problem w tym że nie mam w komplecie śrub. Czy to normalne że...

  Połączenia urządzeń 25 Wrz 2012 15:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2730

  instalacja aluminiowa rozbudowa

  W zasadzie Zakład Energetyczny przydzielając moc na mieszkanie 4kW zabezpiecza zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A z charakterystyką B. Zabezpieczenie na gniazda nie może być większe niż 16A. Obwód gniazd w chwili obecnej masz zabezpieczony bezpiecznikiem 10A i dlatego następuje zadziałanie bezpiecznika...

  13 Lis 2015 17:20Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 3438

  Czy instalacja uciągnie podgrzewacz przepływowy 5kW?

  Od razu mówię, że wezwanie elektryka nie jest w mojej gestii, mogę tylko podłączyć im ten podgrzewacz bądź nie.Piszesz później, że podgrzewacz posiada wtyczkę i sam się orientujesz, że instalacja elektryczna nie spełnia minimalnych wymagań. Powinieneś więc poprosić o instrukcję obsługi i użytkowania,...

  21 Cze 2015 21:05Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2823

  Odpowietrzenie instalacji C. O.

  Czyli mówicie ze problem leży w zbyt małym naczyniu przeponowym?Może być ale nie musi.Jak już pisałem potrzebujesz naczynie o pojemności min, 10% pojemności zładu Twojej instalacji c. o.Jak kojarzę to w jednym żeberku może być ok. 1 l wody, więc 10 żeberek daje już 10 l wody na jeden grzejnik...

  Systemy Grzewcze Użytkowy 12 Sty 2020 21:01Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 1629

  Kyocera 3700+ [instrukcja, instalacja]

  właśnie zakupiłem używaną fs3700+ i mam kilka spraw:1. zamiast strony testowe/czy jakiegokolwiek dokumentu/ drukuje krzaczki w jednym rządku, różne dziwactwa,2. poszukuję instrukcji obsługi powyższej;3. od czego zacząć konserwację sprzętu, bo widzę że jest troszkę zaniedbany i często np....

  Drukarki, ksero Profesjonalne 08 Lis 2004 07:14Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2707

  Poszukuję schematu instalacji pneumatycznej do MAN'a 26 422

  Poszukuję schematu instalacji pneumatycznej i elektrycznej do MAN'a 26 422 hakowiec, a także instrukcji obsługi samochodzu MAN 26 422.Prosze o podanie linków, bądź adresów gdzie można te instrukcje nabyć.mój mail to: jaslak(at)go2. plDziekuję Erwin z JasłaPrzeniesiono z: Schematu/instrukcji......

  24 Lut 2005 03:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1808

  [PRACA Toruń]Doradca techniczny ds. instalacji autoalarmów

  Proxima spółka jawna, jeden z liderów w dziedzinie projektowania i produkcji autoalarmów poszukuje pracownika na stanowisko: Doradca techniczny ds. elektryki samochodowej i autoalarmów.Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:- ciągłe samodoskonalenie w zakresie znajomości...

  24 Mar 2009 15:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 891

  Instalacja LPG STAG 200 300 4 instrukcja

  Instrukcja obsługi do sterownika gazu STAG 200 300 i 4 oraz opis wyprowadzeń.

  26 Lis 2009 20:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4060

  [EM2440-III] Instalacja Windows CE

  No więc zacznijmy:1. ustawiamy zworki (są dwie) USB_SEL tak aby łączyły środkowy pin i "białą strzałkę" (soldermaska).2. instalujemy giveio do programatora JTAGA4. instalujemy H-JTAG, ustawiamy zgodnie z instrukcja E"M2440-III User manual - old ver. pdf" konfiguracje5. wgrywamy za jego pomocą...

  Mikrokontrolery ARM 13 Kwi 2010 11:13Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6156

  Dap Audio Vpa-250 instalacja 100V

  Kolega poprosi lepiej kogoś, kto wie jak się podłącza wzmacniacz... Póki jeszcze to jest wzmacniacz, a nie zwęglona bryłka...Czy chociaż czytał Kolega instrukcję obsługi? Bo zapewne tam jest wszystko napisane...Neonówką może sobie Kolega sprawdzać instalację sieci 230V~. Na wyjściu wzmacniacza takie...

  Głośniki i Zestawy Głośnikowe 11 Wrz 2010 21:41Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1800

  Po próbie instalacji st. dyskietek brak obrazu na monitorze

  Dobra sprawdzę. boje się jednak, że jeszcze bardziej popsuje.Ogólnie komputer zachowuje się dziwnie: po włączeniu zasilania uruchamia się wentylator. Dziwne, że nie słychać "piknięcia" po self teście, ale zdaje mi się że napędy (oczywiście oprócz stacji dyskietek - zresztą cały czas testów jest ona...

  14 Lut 2011 20:12Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1032

  samsung n150-instalacja xp. blad

  Witam! Po kilku dniowych próbach zrobienia bootowalnego pendriva z XPkiem udało się. Wszystko z instalacją idzie bardzo dobrze aż do momentu w którym instalator resetuje komputer i zapewnia, ze po ponownym uruchomieniu będzie kontynuował swoje działanie. Niestety tak nie jest. Wyskakuje błąd:Nie...

  Laptopy Hardware 22 Lut 2013 19:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2687

  C&K 236 System - Instalacja alarmowa C&K 236 z odzysku i brak kodów dost

  Witam serdecznie forumowiczów.A więc do rzeczy.Wszedłem w posiadanie centrali alarmowej C&K 236 system z klawiaturą C&K 236 LED Plus.Jak na moją obecna potrzebę centrala idealna, prosta w modyfikacji itp.Jest to sprzęt z odzysku, po sklepie który został sprzedany nowemu właścicielowi.Centrala...

  15 Kwi 2013 19:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1518

  Instalacja PV. Podłączenie inwertera 12VDC/230VAC do regulatora ładowania

  Cześć,Nie zajmuje się tym zawodowa ale przeglądam instrukcje obsługi. W instrukcji do twojego regulatora napisano:Loads with a higher current consumption than the device output can be directly connectedto the battery. However, the solar charge controller deep discharge protection will nolonger...

  01 Maj 2018 12:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2043

  Instrukcja instalacji Polon 6000

  Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa są bezproblemowo dostępne na stronie producenta w zakładceOchrona przeciwpożarowa -> Rozproszony Polon 6000 ->POLON 6000 Centrala o architekturze rozproszonej POLON 6000 -> [url=]PLIKI DO POBRANIA

  17 Gru 2018 20:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4989

  Sposób podłączenia inwertera OFF-GRID 1-F w instalacji 3-F z obejściem obw.

  a. masz uziemione moduły pv i nastąpi przebicie izolacji paneli to falownik może się zjaraćNie o to chodzi z uziemieniem paneli, same panele, czyli ich obudowa/rama i konstrukcja na której są posadowione panele może być uziemiona, nie wolno tylko uziemiać przewodów solarnych, ani plusa, ani minusa...

  Energia Odnawialna 19 Lip 2022 23:30Odpowiedzi: 42 Wyświetleń: 10203

  Bmw 316 e36 m40 z instalacja gazową...

  okno i tu mam właśnie kłopot bo od tych co w/w były przylutowane 2x białe i 2x czarne, ale rozlutowałem je bo w instrukcji od standardowej pisze żeby nie lutować kabli od sond, a tak było jak kupiłem auto. Słyszałem że ponoć w instrukcji obsługi auta są opisane te przewody ja nie mam tej książki. A uwierzcie...

  30 Paź 2006 17:09Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5811

  Setool 3 i problem z instalacją

  Witam zakupiłem setool 3, i nie dostałem z nim żadnej instrukcji, wszystkie stery i programy mam na supporcie. A wiec ściągnołem v0. 91380096 oraz wszystkie resty, podpiołem boxa zainstalowałem programik axalto-egate-drivers-v3. 0. 6. 0, a mimo to w menadżerze uządzeń znajduje mi sie znak zapytania USB<->...

  Smartfony Serwis 16 Lis 2007 10:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1361

  Instalacja antenowa na wzmacnaiczu kanałowym WWK 861 telmor

  Opiszę to tak aby ci co nic nie wiedzą, też się czegoś nauczyli jak tu zajrzą.Widać na oko, że zostały przekroczone dopuszczalne maksymalne poziomy sygnału.Zajrzyjmy jeszcze raz na telmor’owską stronę z danymi technicznymi WWK-861, (dół tabeli).Uzupełnienie z 05. 05. 2008Obecnie, w karcie...

  Instalacje antenowe archiwum 11 Sie 2010 15:23Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 18808

  Lincoln Town Car +instalacja elektryczna

  Hmmm... A czego dokładnie potrzebujesz? Instrukcja obsługi w wersji papierowej jest zawsze w pudełku, dodatkowo na płytce jest instrukcja w pdf'ie a w samym subiekcie jest dość dobrze rozbudowana pomoc (dostępna po naciśnięciu magicznego klawisza F1).Sprecyzuj problem, to postaram się jakoś pomóc....

  26 Maj 2008 09:30Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 13122

  Instalacja zbiorcza w domkach letniskowych

  Obecne układy monolityczne modulatorów DSB są stabilizowane kwarcem, mają doskonałą stabilność i świetne parametry CTB CSO. Ich poziom wyjściowy sięga 85dbuV i często są podstawą konstrukcji zewnętrzych modulatorów DSB. Stosowane są też w konstrukcjach profesjonalnych modulatorów VSB przed przesunięciem...

  01 Cze 2010 01:24Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 6080

  wgr614v9 problem z instalacja

  ?? Do tego sprzętu nie potrzebna żadnych sterowników.Podłączasz go kabelkiem sieciowym port LAN routera i karta sieciowa PC. Otwierasz instrukcje i czytasz w jakiej podsieci pracuje i czy DHCP nada ci IP twojej karty w PC jeśli ustawisz ja na auto jeśli nie to ręcznie wpisujesz sobie IP w kartę sieciową...

  Sieci WiFi 22 Lis 2010 18:47Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1125

  Instalacja linuxa Ubuntu, a połączenie partycji z windowsami

  Jako tako sobie poradziłem przy pomocy użytkowników elektrody(nie ten temat).Program DMDE jest dobry do odzyskiwania, ale można tylko po jednym pliku odzyskiwać(jak ktoś ma do odzyskania tylko z 10 plików to 10minut roboty. )Dane odzyskiwałem po przez TestDisk (pod linux liveCD) Instrukcja obługi...

  Naprawa nośników i odzysk danych 18 Gru 2010 12:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1931

  Junkers Cerapur Smart różne instrukcje (pl)

  instrukcja zasobnika ST 120systemy spalinoweinstrukcja obsługischematy hydraulicznewytyczne projektoweinstrukcja instalacji i konserwacji

  16 Sty 2011 20:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3729

  Samodzielna instalacja kotła gazowego, a odbiór

  W Termecie żebyś miał 2 letnią gwarancję musi kocioł zainstalować osoba z uprawnieniami gazowymi i podbić swoją pieczątkę w 3 miejscach. 3 letnia gwarancja jest wtedy, gdy kocioł montuje Autoryzowany Instalator Termetu (wykaz na stronie).Możesz i sam zamontować, ale nie będziesz miał gwarancji. Chyba,...

  23 Paź 2011 21:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8381

  Bizhub c253 - Instalacja skanera w sieci

  Wszystko w instrukcji obsługi jest dokładnie opisane. Instrukcje dostępne na stronie producentapozdrawiam

  20 Sty 2019 22:39Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 6948

  Ubuntu - Instalacja udofs z rpma

  Mam problem, muszę zainstalować pakiet narzędzi do obsługi dysków UDO zwany udofs. Pobrany został stąd -, instrukcja obsługi jest tutaj -.Niestety nie jestem zbyt biegły w te klocki. Coś ewidentnie robię nie tak, ponieważ gdy chcę zainstalować rpm-a z udofsem wyskakuje mi:error: Failed...

  18 Lis 2013 18:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1209

  Podłączenie zasobnika / bojlera do instalacji cwu

  Ponieważ wiele osób nie wie jak prawidłowo powinna wyglądać instalacja cwu pomiędzy zasobnikiem i punktami poboru wody postanowiłem to opisać.Pomijam ogólnie znane kwestie zabezpieczenia instalacji cwu przed wzrostem objętości i ciśnienia aby nie dublować informacji.Zasobnik cwu / bojler jest ogrzewaczem...

  15 Lut 2015 01:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4389

  [stk500v2] - Programator blokuje się po instalacji BASCOM

  Nie będe firmy reklamował ale jeden z polskich producentów podobnego sprzętu opartego o rozwiązanie tego programatora ma na swojej stronie pełną dokumentację, schemat i instrukcję obsługi tego programatora łącznie z instrukcją konfiguracji tego pod każde środowisko (Atmel Studio, Bascom, etc. )Dostępny...

  Mikrokontrolery AVR 01 Mar 2015 20:54Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 936

  Zachowanie instalacji przy częściowym zaśnieżeniu paneli PV

  Zadałem sobie trochę trudu i po zakupie przeczytałem instrukcję obsługi paneli (amorficzne sharp) i tam jest jasno napisane że panel nie może pracować jeśli są na nim plamy LODU, bo pod tym lodem panel może ulegać uszkodzeniu. Jasno napisali żeby odłączyć panel oczyścić, lud i śnieg, i dopiero można...

  30 Mar 2015 20:04Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1689

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Hitachi D 10vh2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Hitachi D 10vh2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Hitachi D 10vh2