Instrukcje instalacji 2vv Alfa 85 4000 U

Instalacja 2vv Alfa 85 4000 U jest szybka i łatwa. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy są dostępne. Następnie należy odłączyć wtyczkę od prądu, włożyć wtyczkę do gniazda i podłączyć kabel zasilający do transformatora. Następnie należy podłączyć kabel zasilający do panelu sterowania i włączyć zasilanie. Następnie należy zamontować obudowę, podłączyć przewody i uruchomić sprzęt. Proces instalacji powinien zająć około 15-20 minut. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić czy wszystko działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje instalacji 2vv Alfa 85 4000 U

Taką pompę można podłączyć "przez co się chce".Mam na myśli programatory lub czujniki np. termostaty różnicowe.

GRUNDFOS INSTRUKCJE

GRUNDFOS ALPHA2
Instrukcja montażu i eksploatacji

Deklaracja zgodności
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze
wyroby GRUNDFOS ALPHA2, których deklaracja niniejsza dotyczy, są
zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów
prawnych krajów członkowskich EG:
-- maszyny (98/37/EG).
-- wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie
napięć (2006/95/EG).
zastosowane normy: EN 60335-1: 2002 i EN 60335-2-51: 2003.
-- zgodność elektromagnetyczna (2004/108/EG).
zastosowane normy: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
Bjerringbro, 1 czerwca 2007 r.

Svend Aage Kaae
Technical Director

2

SPIS TREŚCI
Strona
1.

Wskazówki bezpieczeństwa.........................................

4

2.

Opis produktu....................................................

6

3.

Zastosowania.....................................................

7

4.

Instalacja........................................................

9

5.

Podłączenie elektryczne............................................

12

6.

Panel sterujący....................................................

13

7.

Ustawienia pompy.................................................

16

8.

Automatyczna redukcja nocna.......................................

18

9.

Instalacje z zaworem obejściowym pomiędzy zasilaniem a powrotem........

20

10.

Uruchomienie.....................................................

22

11.

Nastawy i osiągi pompy.............................................

24

12.

Wykrywanie i usuwanie usterek......................................

26

13.

Dane techniczne i wymiary montażowe................................

27

14.

Charakterystyki...................................................

29

15.

Cechy...........................................................

35

16.

Wyposażenie dodatkowe............................................

37

17.

Utylizacja........................................................

38

3

1. Wskazówki bezpieczeństwa
1. 1 Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji zawiera zasadnicze
wskazówki, jakie należy uwzględniać przy instalowaniu, eksploatacji
i konserwacji. Dlatego też winna zostać bezwzględnie przeczytana przez
montera i użytkownika przed zamontowaniem i uruchomieniem
urządzenia. Musi być też stale dostępna w miejscu użytkowania
urządzenia.
Należy przestrzegać nie tylko wskazówek bezpieczeństwa podanych
w niniejszym rozdziale, ale także innych, specjalnych wskazówek
bezpieczeństwa, zamieszczanych w poszczególnych rozdziałach.

1. 2 Oznakowanie wskazówek
Ostrzeżenie
Podane w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których
nieprzestrzeganie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia,
oznakowano specjalnie ogólnym symbolem ostrzegawczym
" Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00 ".
UWAGA

RADA

Symbol ten znajduje się przy wskazówkach bezpieczeństwa, których
nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania.
Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub
zwiększające pewność eksploatacji.
Należy przestrzegać również wskazówek umieszczonych bezpośrednio
na urządzeniu, takich jak np.
o

strzałek wskazujących kierunek przepływu

oznaczeń przyłączy

i utrzymywać te oznaczenia w czytelnym stanie. 3 Kwalifikacje i szkolenie personelu
Personel wykonujący prace obsługowe, konserwacyjne, przeglądowe
i montażowe musi posiadać kwalifikacje konieczne dla tych prac.
Użytkownik winien dokładnie uregulować zakres odpowiedzialności,
kompetencji i nadzoru nad wykonywaniem tych prac. 4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może powodować
zagrożenia zarówno dla osób, jak i środowiska naturalnego i samego
urządzenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może
ponadto prowadzić do utraty wszelkich praw odszkodowawczych.
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może w szczególności
powodować przykładowo następujące zagrożenia:
nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia

nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw

zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi i mechanicznymi. 5 Bezpieczna praca
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji
montażu i eksploatacji, obowiązujących krajowych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz istniejących ewentualnie przepisów
bezpieczeństwa i instrukcji roboczych obowiązujących w zakładzie
użytkownika.

1. 6 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego
Ze znajdującego się w eksploatacji urządzenia nie usuwać
istniejących osłon części ruchomych.

Wykluczyć możliwość porażenia prądem elektrycznym (szczegóły
patrz normy elektrotechniczne i wytyczne lokalnego zakładu
energetycznego). 7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych
i montażowych
Użytkownik winien zadbać, aby wszystkie prace konserwacyjne,
przeglądowe i montażowe wykonywane były przez autoryzowany
i wykwalifikowany personel fachowy, wystarczająco zapoznany z treścią
instrukcji montażu i eksploatacji.
Zasadniczo wszystkie prace przy pompie należy prowadzić tylko po jej
wyłączeniu. Należy przestrzegać przy tym bezwzględnie opisanych
w instrukcji montażu i eksploatacji procedur wyłączania pompy z ruchu.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować
względnie uruchomić wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające. 8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części zamiennych
Przebudowa lub zmiany pomp dozwolone są tylko w uzgodnieniu
z producentem. Oryginalne części zamienne i osprzęt autoryzowany
przez producenta służą bezpieczeństwu. Stosowanie innych części może
być powodem zwolnienia nas od odpowiedzialności za powstałe stąd
skutki. 9 Niedozwolony sposób eksploatacji
Niezawodność eksploatacyjna dostarczonych pomp dotyczy tylko ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w rozdziale
2. 1 Pompa obiegowa GRUNDFOS ALPHA2 instrukcji montażu
i eksploatacji. Nie wolno w żadnym przypadku przekraczać wartości
granicznych podanych w danych technicznych.

5

2. Opis produktu
Zawartość:
2. 1 Pompa obiegowa GRUNDFOS ALPHA2
2. 2 Korzyści z zainstalowania GRUNDFOS ALPHA2.

Pompa obiegowa GRUNDFOS ALPHA2 jest przeznaczona do obiegu
wody w instalacjach grzewczych i domowych instalacjach c. w. u.
GRUNDFOS ALPHA2 jest najlepszym wyborem dla
instalacji ogrzewania podłogowego

instalacji jednorurowych

instalacji dwururowych.

GRUNDFOS ALPHA2 posiada silnik z magnesem trwałym sterowany
różnicą ciśnienia, pozwalający na ciągłe dostosowywanie parametrów
pracy pompy do aktualnych potrzeb instalacji.
GRUNDFOS ALPHA2 posiada przyjazny panel sterujący umieszczony na
przodzie korpusu pompy.
Patrz 6. Panel sterujący i 15. Cechy.

2. 2 Korzyści z zainstalowania GRUNDFOS ALPHA2
Instalacja GRUNDFOS ALPHA2 oznacza
łatwy montaż i uruchomienie
GRUNDFOS ALPHA2 jest prosta w montażu.
Dzięki funkcji AUTOADAPT (ustawienie fabryczne), pompa może,
w większości przypadków, być uruchamiona bez dokonywania
jakichkolwiek ustawień.

wysoki poziom komfortu
Minimum hałasu od zaworów, itp.

niskie zużycie energii
Niskie zużycie energii w porównaniu do standardowych pomp
obiegowych. GRUNDFOS ALPHA2 jest oznakowana klasą
energetyczną A.

TM03 0868 0705

Rys. 1 Etykieta energetyczna, oznakowanie A

3. Zastosowania
3. 1 Rodzaje instalacji
3. 2 Ciecze tłoczone
3. 3 Ciśnienie systemowe
3. 4 Względna wilgotność powietrza (RH)
3. 5 Stopień ochrony
3. 6 Ciśnienie wlotowe.

TM03 8921 2707

3. 1 Rodzaje instalacji

Rys. 2 Pompowane ciecze i warunki pracy
Pompa GRUNDFOS ALPHA2 jest odpowiednia do:
instalacji ze stałym lub zmiennym przepływem, dla których
pożądane jest ustawienie pompy na optymalny punkt pracy,

instalacji ze zmienną temperaturą czynnika,

instalacji, dla których wymagane jest stosowanie redukcji nocnej.

Czyste, nieagresywne i niewybuchowe ciecze o niskiej lepkości, nie
zawierające cząstek stałych lub włóknistych ani domieszek olejów
mineralnych. Patrz rys. 2.
W instalacjach grzewczych woda powinna odpowiadać wymaganiom
norm jakości wody w instalacjach grzewczych np. normie niemieckiej VDI
2035.
W instalacjach c. wskazane jest stosowanie pomp GRUNDFOS
ALPHA2, jedynie dla wody o twardości mniejszej niż 14°dH. Dla wody
o większym stopniu twardości zaleca się stosowanie pomp ze sprzęgłem
typu TPE.
Pompa nie może być stosowana do tłoczenia czynników palnych
takich jak oleje napędowe, benzyny itp.
3. 3 Ciśnienie systemowe
Maksymalnie 1, 0 MPa (10 bar).

Maksymalnie 95%.

IP 42.

3. 6 Ciśnienie wlotowe
Minimalne ciśnienie napływu w zależności od temperatury cieczy.
Patrz rys.
Minimalne ciśnienie wlotowe

Temperatura cieczy

[MPa]

[bar]

<=75 °C

0, 005

0, 05

90 °C

0, 028

0, 28

110 °C

0, 108

1, 08

8

4. Instalacja
4. 1 Montaż
4. 2 Pozycje skrzynki zaciskowej
4. 3 Zmiana położenia skrzynki zaciskowej
4. 4 Izolacja korpusu pompy.

TM03 8922 2707

4. 1 Montaż

Rys. 3 Montaż pompy GRUNDFOS ALPHA2
Strzałki na korpusie pompy oznaczają kierunek przepływu cieczy.
Patrz 13. 2 Wymiary montażowe - GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50,
XX-60 lub 13. 3 Wymiary montażowe - GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A, 2560 A.
1. Dopasuj uszczelki dostarczone wraz z pompą, gdy montowana jest
ona na rurociągu. 3, poz. A.
2. Zamontuj pompę tak, aby wirnik znajdował się w osi poziomej. Patrz
rys. B.

4. 2 Pozycje skrzynki zaciskowej

TM03 8923 2707

A

Rys. 4 Pozycje skrzynki zaciskowej
Pompowana ciecz może mieć temperaturę wrzenia i być pod
wysokim ciśnieniem!
Przed odkręceniem śrub opróżnij instalację lub zamknij zawory
odcinające po obu stronach pompy.
Gdy pozycja skrzynki zaciskowej zostanie zmieniona, wypełnij
instalację cieczą lub otwórz zawory odcinające.

Skrzynka zaciskowa może być obracana co 90°.
Możliwe/dopuszczalne położenia skrzynki zaciskowej i sposób zmiany jej
położenia jest przedstawiony na rys. 4, pos.
Sposób postępowania:
1. Poluźnij i wyciągnij cztery śruby podtrzymujące głowicę pompy za
pomocą klucza imbusowego (M4). Obróć głowicę pompy tak, aby osiągnąć żądaną pozycję.
3. Włóż i przykręć śruby głowicy.

10

TM03 8924 2707

4. 4 Izolacja korpusu pompy

Rys. 5 Izolacja korpusu pompy
Ogranicz straty ciepła pompy i rurociągu.
Straty ciepła pompy i rurociągu mogą być zmniejszone poprzez
izolowanie korpusu pompy i rur. 5.
W firmie Grundfos można zamówić polistyrenowe okładziny
termoizolacyjne. Patrz 16. Wyposażenie dodatkowe.

Nie należy izolować skrzynki zaciskowej lub zakrywać panelu
sterującego.

11

5. Podłączenie elektryczne

!


1 x 230V

+ 6%
-10%

~, 50 Hz
0
1

Min.? 5 mm
Max.? 10 mm
Max. 1. 5 mm 2
7 mm
12 mm

17 mm

TM03 8925 2707

Click

Rys. 6 Podłączenie elektryczne
Podłączenie elektryczne i zabezpieczenie muszą być wykonane zgodnie
z wymaganiami lokalnymi.
Pompa musi być podłączona do uziemienia

.

Pompa musi być podłączona do zewnętrznego wyłącznika głównego
o przerwie pomiędzy stykami co najmniej 3 mm dla każdego bieguna.
Pompa nie wymaga żadnej zewnętrznej ochrony silnika.

Należy zwrócić uwagę, aby napięcie i częstotliwość sieci zasilającej
były zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej
pompy. Patrz 15. 1 Tabliczka znamionowa.

Podłącz pompę do zasilania za pomocą załączonej wtyczki, tak jak to
pokazano na rysunku 6, punkty od 1 do 8.

Lampka na panelu sterującym pompy zasygnalizuje załączenie
zasilania elektrycznego.

6. Panel sterujący
6. 1 Elementy panelu sterującego
6. 2 Wyświetlacz
6. 3 Pola świecące informujące o nastawach pompy
6. 4 Pole świecące informujące o stanie pracy pompy z automatyczną
redukcją nocną
6. 5 Przycisk aktywujący automatyczną redukcję nocną
6. 6 Przycisk służący do wyboru nastaw pompy.

6. 1 Elementy panelu sterującego

ALPHA2 25-40 180

ADAPT

3
4
TM03 8919 2707

2
AUTO

Rys. 7 Panel sterujący pompy GRUNDFOS ALPHA2
Na panelu sterującym pompy GRUNDFOS ALPHA2 znajdują się:
Poz.

Opis

Wyświetlacz pokazujący aktualny pobór mocy elektrycznej
wyrażony w Watach,

8 pól świecących informujących o nastawach pompy

Pole świecące informujące o stanie trybu pracy z automatyczną
redukcją nocną

Przycisk aktywujący tryb pracy z automatyczną redukcją nocną

Przycisk służący do wyboru nastaw pompy

Wyświetlacz, poz. 1, świeci się, gdy zasilanie elektryczne zostanie
załączone.
Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny pobór mocy przez pompę
wyrażony w Watach (w liczbach całkowitych) podczas jej pracy.
Błędy powodujące nieprawidłową pracę pompy (np. zablokowanie się
pompy) są wyświetlane na wyświetlaczu jako &quot; -- &quot;.
Jeżli pojawi się błąd, należy usunąć przyczynę awarii oraz uruchomić
pompę ponownie odłaczając i ponownie załączając napięcie zasilania. 3 Pola świecące informujące o nastawach pompy
Pompy GRUNDFOS ALPHA2 posiadają 8 opcjonalnych nastaw, które
mogą być wybierane za pomocą przycisku. 7, poz.
Ustawienia pompy są wskazywane na ośmiu różnych polach świecacych. 8.

III II I

AUTO PP1

CP1
PP2 CP2

Rys. 8 Osiem pól świecących
Liczba
Pole świecące
naciśnięć

0

AUTOADAPT
(nastawa
fabryczna)

AUTOADAPT

PP1

Najniższa charakterystyka przy
regulacji proporcjonalnej ciśnienia

PP2

Najwyższa charakterystyka przy
CP1

regulacji stałej ciśnienia

CP2

III

Charakterystyka stała, bieg III

II

Charakterystyka stała, bieg II

I

Charakterystyka stała, bieg I

Dokładniejsze informacje dotyczące funkcji nastaw, patrz 11. Nastawy i
osiągi pompy.

Świecenie się
, rys. 3, informuje o aktywnej automatycznej
redukcji nocnej. 5 Przycisk aktywujący automatyczną redukcję nocną.

Przycisk, patrz rys. 4, aktywujący/dezaktywujący automatyczną
redukcję nocną.
Praca pompy z automatyczną redukcją nocną jest odpowiednia dla
instalacji grzewczych przystosowanych do tej funkcji. Patrz
8. Automatyczna redukcja nocna.
Pole świecące
, rys. 3, świeci się, gdy aktywna jest
automatyczna redukcja nocna.
Nastawa fabryczna: Automatyczna redukcja nocna = nieaktywna
Nie jest możliwa praca z automatyczną reukcją nocną, jeżeli pompa
została ustawiona na stałą prędkość obrotową I, II lub III.

14

TM03 8926 2707

6. 6 Przycisk służący do wyboru nastaw pompy
Nastawy pompy są zmnieniane za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty
przycisk, patrz rys.
Cykl składa się z ośmiu naciśnięć przycisku. Patrz 6. 3 Pola świecące
informujące o nastawach pompy.

15

7. Ustawienia pompy
7. 1 Nastawy pompy zależne od rodzaju instalacji
7. 2 Rodzaje regulacji.

7. 1 Nastawy pompy zależne od rodzaju instalacji

B

TM03 8927 2707

C

Rys. 9 Wybór nastaw pompy w zależności od typu instalacji
Nastawa fabryczna = AUTOADAPT.
Zalecane i alternatywne nastawy pompy odpowiadające sytuacji z rys. 9:
Typ instalacji

Nastawa pompy
Zalecana

Alternatywna

regulacji stałej ciśnienia (CP2)*
Ogrzewanie
lub najniższa charakterystyka
AUTOADAPT*
podłogowe
przy regulacji stałej ciśnienia
(CP1)*
regulacji proporcjonalnej
Instalacje dwururowe
ciśnienia (PP2)*
Najniższa charakterystyka przy Najwyższa charakterystyka przy
Instalacje
jednorurowe
ciśnienia (PP1)*
* Patrz 14. 1 Przewodnik po charakterystykach pracy pomp.
AUTOADAPT (ogrzewanie podłogowe lub instalacje dwururowe)
Funkcja AUTOADAPT przystosowuje parametry pracy pompy do
aktualnego zapotrzebowania instalacji grzewczej. Ponieważ parametry
pracy pompy zmieniają sie powoli, zaleca się, aby przed dokonaniem
zmian nastaw pompy pozostawić pompę z załaczoną funkcją AUTOADAPT,
przynajmniej przez tydzień.
W trybie AUTOADAPT pompa zapamiętuje ostatnie parametry pracy. Jeżeli
ponownie wybierzemy funkcję AUTOADAPT, pompa powróci do ostatnich
ustawień w trybie AUTOADAPT.
Zmiana nastaw pompy z zalecanych na aternatywne
Instalalacje grzewcze są układami o dużej inercji, dlatego ustawianie ich
optymalnych parametrów pracy nie może trwać kilka minut czy godzin.
Jeżeli zalecane nastawy pompy nie spełniają wymogów związanych
z zapotrzebowaniem instalacji grzewczej budynku, należy zmnienić
nastawy pompy na alternatywne.
Nastawy pompy w zależności od charakterystyk obciążenia
przedstawiono na rys. 11. Nastawy i osiągi pompy. 2 Rodzaje regulacji
Wysokość podnoszenia podczas pracy pompy będzie regulowana
zgodnie z zasadą &quot; regulacji proporcjonalnej ciśnienia &quot; (PP) lub &quot; regulacji
stałej ciśnienia &quot; (CP).
Przy tym rodzaju regulacji, parametry pracy pompy wpływające na
zużycie energii są dostosowane do zapotrzebowania instalacji na ciepło.
Regulacja proporcjonalna ciśnienia
Przy tym rodzaju regulacji, różnica ciśnienia pomiędzy króćcami pompy
jest regulowana w zależności od wydajności pompy.
Charakterystyka regulacji przy ciśnieniu proporcjonalnym jest pokazana
na wykresach H=f(H) PP1 oraz PP2, patrz 11.
Regulacja stała ciśnienia
Przy tym rodzaju regulacji utrzymywana jest stała różnica ciśnienia
pomiędzy króccami pompy, niezależnie od wartości wydajności pompy.
Charakterystyka regulacji przy ciśnieniu stałym jest oznaczana symbolami
CP1 oraz CP2 i jest ona linią poziomą na charakterystyce H=f(Q). Patrz
11.

17

8. Automatyczna redukcja nocna
8. 1 Podstawowe wiadomości na temat automatycznej redukcji nocnej
8. 2 Działanie automatycznej redukcji nocnej.

TM03 8929 2707

8. 1 Podstawowe wiadomości na temat automatycznej redukcji nocnej

Rys. 10 Automatyczna redukcja nocna
Pompy w kotłach gazowych, pracujące w instalacjach o małym
zładzie, nigdy nie mogą pracować z automatyczną redukcją nocną.
Automatyczna redukcja nocna jest nieaktywna, jeżeli wybrano bieg I,
II, III.

Jeżeli napięcie zasilania zostało odłaczone, konieczne jest ponowne
ustawienie automatycznej redukcji nocnej.

Jeżeli system grzewczy dostarcza zbyt mało ciepła (za mała
pojemność cieplna), należy sprawdzić czy automatyczna redukcja
nocna jest aktywna. Jeżeli tak, to należy ją wyłączyć.
Aby zapewnić prawidłowe działanie automatycznej redukcji nocnej,
muszą być spełnione następujące warunki:
Pompa musi być zamontowana na rurze zasilającej.
Automatyczna redukcja nocna nie działa, jeżeli pompa jest
zamontowana na rurze powrotnej.

Instalacja (kocioł) musi być wyposażona w automatyczną regulację
temperatury cieczy.

Aktywacja automatycznej redukcji nocnej odbywa się przez naciśnięcie
.
aktywna.

informuje, że automatyczna redukcja nocna jest

8. 2 Działanie automatycznej redukcji nocnej
Od momentu uaktywnienia automatycznej redukcji nocnej, pompa będzie
automatycznie zmieniała swoje osiągi pomiędzy pracą normalną
a redukcją nocną. Patrz 11.
Zmiania trybu pracy pomiedzy redukcją nocną a pracą normalną zależy
od temperatury cieczy płynacej w przewodzie.
Pompa automatycznie przechodzi na pracę z redukcją nocną
w momencie, gdy czujnik zarejestruje spadek temperatury cieczy o więcej
niż 10-15 °C w ciągu ok. 2 godzin. Spadek temperatury musi wynosić co
najmniej 0, 1 °C/min.
Powrót do normalnego stanu pracy nastąpi bez opóźnienia czasowego,
jeżeli temperatura medium wzrośnie o ok. 10 °C.

19

9. Instalacje z zaworem obejściowym pomiędzy zasilaniem
a powrotem
9. 1 Cel stosowania zaworu obejściowego
9. 2 Zawór obejściowy regulowany ręcznie
9. 3 Automatyczny zawór obejściowy.

9. 1 Cel stosowania zaworu obejściowego

TM03 8928 2707

Rys. 11 Instalacje z zaworem obejściowym
Zawór obejściowy
Celem stosowania zawory obejściowego jest zapewnienie dystrybucji
czynnika grzewczego z kotła, gdy wszystkie zawory w obiegu ogrzewania
podłogowego lub zawory przygrzejnikowe są zamknięte.
Elementy instalacji:
zawór obejściowy

przepływomierz, poz.

Gdy wszystkie zawory są zamknięte, przepływ minimalny musi być
zapewniony.
Nastawy pompy zależą od typu zastosowanego zaworu, np. ręcznego lub
termostatycznego. Regulować zawór obejściowy przy nastawie pompy na I (bieg I).
Cały czas należy obserwować przepływ minimalny (Qmin. ) w instalacji.
Następnie należy podążać wg instrukcji producenta. Gdy zawór obejściowy zostanie wyregulowany, należy ustawić pompę
zgodnie z 7. Ustawienia pompy.

9. 3 Automatyczny zawór obejściowy
Cały czas należy obserwować minimalny przepływ (Qmin.
na najniższe lub najwyższe ciśnienie stałe.
Nastawy pomp w zależności od charakterystyk obciążenia
21

10. Uruchomienie
10. 1 Przed uruchomieniem
10. 2 Odpowietrzanie pompy
10. 3 Odpowietrzanie instalacji grzewczych.

Nie należy uruchamiać pompy przed napełnieniem instalacji czynnikiem
tłocznym i odpowietrzeniem jej. Wymagane jest minimalne ciśnienie
napływu na króćcu ssawnym pompy. Patrz 3. Zastosowania i 13. Dane
techniczne i wymiary montażowe.

TM03 8930 2707

10. 2 Odpowietrzanie pompy

Rys. 12 Odpowietrzanie pompy
Pompa jest samoodpowietrzająca. Pompa nie musi być odpowietrzana
przed uruchomieniem.
Powietrze zgormadzone w pompie może być przyczyną hałasu. Hałas ten
ustaje po kilku minutach pracy pompy.
Szybkie odpowietrzenie pompy odbywa się poprzez krótkotrwałe
uruchomienie pompy na biegu III, zależnie od rodzaju i wielkości
instalacji.
Gdy pompa zostanie odpowietrzona, tzn. gdy poziom hałasu zostanie
znacznie zmniejszony, pompę należy ustawić zgodnie z zaleceniami.
Patrz 7.
Pompa nie może pracować na sucho.
Nie jest możliwe odpowietrzenie instalacji poprzez pompę. Patrz
10. 3 Odpowietrzanie instalacji grzewczych
5-40

180

W

II I

AUTO
11
TM03 8931 2707

Rys. 13 Odpowietrzanie instalacji grzewczych
Instalacja grzewcza może być odpowietrzana
poprzez zawór odpowietrzący zainstalowany powyżej pompy (1)

poprzez seprator powietrza w korpusie pompy (2).

W instlacjach grzewczych, które często zawierają w sobie dużo powietrza,
firma Grundfos zaleca montaż pomp wyposażonych w separator
powietrza, np. pomp typu ALPHA2 XX-XX A.
Gdy instalacja grzewcza wypełniona jest cieczą, należy postępować wg
następujących wytycznych:
1. Otworzyć zawór odpowietrzający. Ustawić pompę na pracę z największą prędkością (bieg III). Pozostawić pompę w stanie pracy na krótki czas, w zależności od
rozmiaru i typu instalalcji.
4. Gdy pompa zostanie odpowietrzona, tzn. gdy poziom hałasu zostanie
znacznie zmniejszony, należy ustawić ją zgodnie z zaleceniami. Patrz
7.
Jeżeli jest to konieczne, procedurę należy powtórzyć.

23

11. Nastawy i osiągi pompy
11. 1 Zależność pomiędzy nastawami pompy i jej osiągami.

11. 1 Zależność pomiędzy nastawami pompy i jej osiągami
Na rysunku 14 przedstawiono przy pomocy charakterystyk zależność
pomiedzy nastawami pompy a jej osiągami. Patrz również
14. Charakterystyki.

II
Q

TM03 9208 3607

H

Rys. 14 Charakterystyki i przebiegi regulacji pompy w zależności od
nastaw

Nastawa

Charakterystyka pompy

Od najwyższej
do najniższej
charakterystyki
(ustawienie
ciśnienia
fabryczne)
proporcjonalnego

Działanie
Funkcja AUTOADAPT umożliwia automatyczne sterowanie osiągami
pompy dla zdefiniowanego zakresu pracy, patrz rys. 14:
o Regulacja osiągów pompy w zależności od wielkości instalacji.
o Regulacja osiągów pompy w zależności od zmniennego w czasie
obciążenia.
W trybie AUTOADAPT pompa jest sterowana w trybie ciśnienie
proporcjonalne.

Najniższa
charakterystyka ciśnienia
Punkt pracy pompy będzie poruszał się w górę i w dół po krzywej
charakterystyki ciśnienia proporcjonalnego w zależności od
zapotrzebowania, patrz rys 14.
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) jest zmniejszana, gdy
zapotrzebowanie spada a zwiększana, gdy zapotrzebowania
rośnie.

Najwyższa
Punkt pracy pompy będzie poruszał się wzdłuż najwyższej krzywej
zapotrzebowania, patrz rys. 14.
Punkt pracy pompy będzie poruszał się w obszarze pod lub wzdłuż
najniższej krzywej charakterystyki ciśnienia stałego, w zależności
od zapotrzebowania, patrz rys.
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) jest utrzymywana na stałym
poziomie, niezależnie od zapotrzebowania.
Nastawa

Działanie

Punkt pracy pompy będzie poruszał się poniżej lub wg najwyższej
krzywej charakterystyki ciśnienia stałego w zależności od
poziomie, niezależnie od zapotrzebowania.

Bieg III

Pompa ALPHA2 pracuje ze stałą prędkością obrotową, zatem
pracować będzie wg charakterystyki stałej.
Na biegu III, pompa będzie pracować wg charakterstyki
maksymalnej, niezależnie od warunków pracy instalacji.
Szybkie odpowietrzanie pompy może być uzyskane poprzez
załączenie pompy na krótki czas na biegu III. Patrz
10. 2 Odpowietrzanie pompy.

Bieg II

Pompa pracująca na biegu II pracuje wg pośredniej charakterystyki
stałej, niezależnie od warunków panujących w instalacji.

Bieg I

Pompa pracująca na biegu II, pracuje wg pośredniej
charakterystyki stałej, niezależnie od warunków panujących
w instalacji.

Pompa ALPHA2 zmnienia swoją charakterystykę podczas pracy
w trybie automatycznej redukcji nocnej, tzn. aby sprostać
warunkom panującym w instalacji, pompa pracuje przy
minimalnych osiągach i minimalnym zużyciu energii.
Patrz 8.

25

12. Wykrywanie i usuwanie usterek
Przed rozpoczęciem prac przy pompie, należy sprawdzić czy
zasilanie elektryczne zostało wyłączone i upewnić się, że nie może
ono być przypadkowo włączone ponownie.
Zakłócenie

Panel
sterujący

1. Pompa nie
działa.

Nie świeci
się.

Przyczyna

Sposób postępowania

a) Jeden z bezpieczników
instalacji uległ
przepaleniu.

Wymienić bezpiecznik.

b) Zadziałał ochronny
wyłącznik nadprądowy
lub przepięciowy.

Załączyć bezpiecznik.

c) Pompa jest uszkodzona. Wymienić pompę.
Pokazuje
&quot; -- &quot;.

Sprawdzić parametry zasilania
a) Awaria zasilania
elektrycznego. Napięcie elektrycznego dla określonego
zasilające może być zbyt zakresu.
niskie.
b) Pompa jest
zablokowana.

liczbę.

4. Niewystarcająca Pokazuje
liczbę.
wydajność
cieplna
instalacji.

Odpowietrzyć instalację.
Patrz 10. 3 Odpowietrzanie
instalacji grzewczych.
Zmniejszyć ciśnienie po stronie
ssawnej pompy.
Patrz 11. Nastawy i osiągi
pompy.

a) Powietrze w pompie.

Uruchomić pompę. Po pewnym
czasie pompa odpowietrzy się
sama. 2 Odpowietrzanie
b) Ciśnienie wlotowe jest
zbyt niskie. Głośna praca
a) Powietrze w instalacji.

b) Wydajność jest zbyt
duża. Hałas
w instalacji.

Usunąć zanieczyszczenia.

Zwiększyć ciśnienie po stronie
ssawnej lub sprawdzić ilość
powietrza w naczyniu
wzbiorczym (jeśli jest
zainstalowane).

a) Osiągi pompy są zbyt
niskie.

13. Dane techniczne i wymiary montażowe
13. 1 Dane techniczne
13. 2 Wymiary montażowe - GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60
13. 3 Wymiary montażowe - GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A, 25-60 A.

Napięcie zasilania

1 x 230 V - 10%/+ 6%, 50 Hz, PE

Ochrona silnika

Stopień ochrony

IP 42

Klasa izolacji

F

Wilgotność względna

Maksymalnie 95%

Ciśnienie systemowe

Maksymalnie 1, 0 MPa, 10 bar, 102 m

Ciśnienie wlotowe

<=+75 °C

0. 05 bar, 0. 005 MPa, 0, 5 m

+90 °C

0. 28 bar, 0. 028 MPa, 2, 8 m

+110 °C

1. 08 bar, 0. 108 MPa, 10, 8 m

EMC

EN 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3

Poziom ciśnienia
akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego pompy jest mniejszy niż 43 dB(A).

Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C
Klasa temperaturowa

TF110 do CEN 335-2-51

Temperatura
powierzchni

Temperatura powierzchni pompy nie może przekroczyć +125 °C.

+2 °C do +110 °C
Aby uniknąć kondensacji w skrzynce zaciskowej i stojanie pompy,
temperatura cieczy musi być zawsze wyższa od temperatury otoczenia.
Temperatura otoczenia
[°C]

Temperatura cieczy
Max.
110

30

90

40

Min.
70

W domowych instalacjach grzewczych zaleca się utrzymywanie
temeratury cieczy poniżej 65 °C, aby wyeliminować ryzyko
wytrącania się soli wapnia. 2 Wymiary montażowe - GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60

TM03 9215 3607

Rysunki i tabele wymiarowe.

Rys. 15 Rysunki wymiarowe, ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60
Wymiary
Typ pompy
L1

B1

B2

B3

B4

H1

H2

H3

G

ALPHA2 15-40 130

130

77

78

46

49

129

79

ALPHA2 15-50 (N) 130*

1 1/2

ALPHA2 25-40 130

ALPHA2 25-40 (N) 180

47

48

127

81

ALPHA2 32-40 180

ALPHA2 15-60 130

1**

ALPHA2 25-60 130

ALPHA2 25-60 (N) 180

ALPHA2 32-60 180

*) Tylko na rynek brytyjski. **) W wykonaniu dla Wielkiej Brytanii 1 1/2.

13. 3 Wymiary montażowe - GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A, 25-60 A

TM03 9211 3607

Rys. 16 Rysunki wymiarowe, ALPHA2 25-40 A, 25-60 A
ALPHA2 25-40 A 180

64

91

34

65

50

137

71

ALPHA2 25-60 A 180

28

14. Charakterystyki
14. 1 Przewodnik po charakterystykach pracy pomp
14. 2 Warunki ważności charakterystyk
14. 3 Charakterystyki, ALPHA2 XX-40
14. 4 Charakterystyki, ALPHA2 XX-50
14. 5 Charakterystyki, ALPHA2 XX-60.

14. 1 Przewodnik po charakterystykach pracy pomp
Dla każdej nastawy pompa pracuje wg danej charakterystyki Q=f(H).
Funkcja AUTOADAPT pokrywa zakres pracy pompy.
Każdej charakterystyce Q=f(H) odpowiada charakterystyka poboru mocy
(P1). Charakterystyka mocy pompy pokazuje pobór mocy wyrażony
w Watach dla danej krzywej Q/H.
Wartość P1 odpowiada wartości odczytywanej z panelu sterującego
pompy, patrz rys. 17:

P1
I
TM03 9161 3507

Rys. 17 Charakterystyki pracy pompy w zależności od nastaw
fabryczne)

Punkt pracy w obszarze zaznaczonym kolorem
zielonym

Najniższa charakterystyka ciśnienia
Najwyższa charakterystyka ciśnienia
Najniższa charakterystyka ciśnienia stałego

Najwyższa charakterystyka ciśnienia stałego

Charakterystyka stała, bieg I
Charakterystyka przy pracy z automatyczną redukcją
nocną

Dokładniejsze informacje na temat nastaw pompy, patrz
7. Ustawienia pompy
Poniższe wytyczne obowiązują dla charakterystyk przedstawionych na
następnych stronach:
Testowana ciecz: woda pozbawiona powietrza.

Charakterystyki wyznaczono dla cieczy o gęstości? = 983, 2 kg/m 3
i temperaturze wynoszącej +60 °C.

Wszystkie charakterystyki przedstawiają wartości średnie i powinny
być traktowane jako orientacyjne. Jeżeli wymagana jest specyfikacja
wydajności minimalnej, należy dokonać pomiarów indywidualnych.

Zaznaczono krzywe dla biegów I, II, III.

Charakterystyki wyznaczono dla cieczy o lepkości kinematycznej
? = 0, 474 mm2/s (0, 474 cST).

31

14. 3 Charakterystyki, ALPHA2 XX-40
p
[kP a]
H
[m]
0. 0

0. 2

0. 4

0. 6

0. 1

0. 8
1. 0

1. 3

1. 4

1. 6

1. 8

2. 5

2. 2
Q [m? /h]
Q [l/s]

[W]
15
5
0. 8

Rys. 18 Charakterystyki, ALPHA2 XX-40

32

2. 2

Q [m? /h]

TM03 9083 3307

14. 4 Charakterystyki, ALPHA2 XX-50
P 1 0. 0
[W]

2. 4

2. 6
0. 7

Q [l/s]
30
20
Rys. 19 Charakterystyki, ALPHA2 XX-50

33

2. 6

TM03 9084 3307

14. 5 Charakterystyki, ALPHA2 XX-60
60

2. 8 Q

[m? /h]

III
Rys. 20 Charakterystyki, ALPHA2 XX-60

TM03 9085 3307

15. Cechy
15. 1 Tabliczka znamionowa
15. 2 Klucz oznaczenia typu.

15. 1 Tabliczka znamionowa

A
Prod. No.

95047500

Serial No. 00000001
PC 0740
TF110

230V ~ 50Hz

11/1(A)

P1(W)

Min.

0. 05

Max. 19

MPa

MADE IN DENMARK

12
13
Rys. 21 Tabliczka znamionowa pompy GRUNDFOS ALPHA2

Typ pompy

Prąd znamionowy [A]:
o Min. : Prąd minimalny [A]
o Max. : Prąd maksymalny [A]

Nr katalogowy

Moc pobierana z sieci P1 [W]:
o Min. : Minimalna moc pobierana
z sieci P1 [W]
o Max. : Maksymalna moc pobierana
z sieci P1 [W]

Numer seryjny

Maksymalne ciśnienie instalacji [MPa]

Nr fabryczny
o 1 i 2 cyfra = rok
o 3 i 4 cyfra = tydzień

Znak CE i zatwierdzenia

Kraj produkcji

Napięcie [V]

Częstotliwość [Hz]

TM03 9155 3507

6
8
9
15. 2 Klucz oznaczenia typu
Przykład

ALPHA2

Średnica niminalna (DN) strony ssawnej i tłocznej [mm]
Maksymalna wysokość podnoszenia [dm]
-: Korpus pompy z żeliwa
A: Korpus pompy z separatorem powietrza
N: Korpus pompy ze stali nierdzewnej
Długość montażowa [mm]

36

- 40

N

TM03 8932 2707

16. Wyposażenie dodatkowe

Rys. 22 Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe dla GRUNDFOS ALPHA2. 22.
Wyposażenie zawiera
armaturę instalacyjną (śrubunki i zawory)

okładziny termoizolacyjne

wtyczkę.

17. Utylizacja
Niniejszy wyrób i jego części należy zutylizować zgodnie z zasadami
ochrony środowiska:
1. W tym celu należy skorzystać z usług przedsiębiorstw lokalnych,
publicznych lub prywatnych, zajmujących się utylizacją odpadów
i surowców wtórnych. W przypadku jeżeli nie jest to możliwe, należy skontaktować się
z najbliższą siedzibą lub warsztatem serwisowym firmy Grundfos.

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Argentina

Estonia

Latvia

Slovenia

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.
Ruta Panamericana km. 37. 500 Lote
34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iel? 60, LV-1035, R? ga,
T? lr. : + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Finland

Lithuania

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 56550

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB
Ges. m. b. H.,
Podružnica Ljubljana
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 1 563 5338
Telefax: +386 1 563 2098
E-mail: slovenia@grundfos. si

France

Malaysia

Pompes GRUNDFOS Distribution S.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél. : +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P. O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges. H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel. : +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Germany

Spain
Bombas GRUNDFOS Espa? a S.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel. : +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden
GRUNDFOS AB
Lunnag? rdsgatan 6
431 90 Mölndal
Tel. : +46-0771-32 23 00
Telefax: +46-31 331 94 60

México

Switzerland

N. V. GRUNDFOS Bellux S.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél. : +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel. : +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos. de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos. de

Bombas GRUNDFOS de México S. de
C.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N. L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel. : +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Belorussia

Greece

Netherlands

??????????????????????????
??????
220090???????.??????? 14
??????? : (8632) 62-40-49
???? : (8632) 62-40-49

GRUNDFOS Hellas A. E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel. : +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
e-mail: info_gnl@grundfos. com

Belgium

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

Brazil
Mark GRUNDFOS Ltda.
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
S? o Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski blvd.
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &amp;
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Norway

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

GRUNDFOS Pumper A/S
Str? msveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf. : +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

Croatia

Italy

GRUNDFOS predstavništvo Zagreb
Cebini 37, Buzin
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499

GRUNDFOS Pompe Italia S. r. l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel. : +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Czech Republic

Japan

GRUNDFOS s. o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

GRUNDFOS Pumps K. K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf. : +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos. com
www. grundfos. com/DK

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Hungary

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co.
51 Floor, Raffles City
No. 268 Xi Zang Road. (M)
Shanghai 200001
PRC
Phone: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33

Denmark

New Zealand

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.
Rua Calvet de Magalh? es, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel. : +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

România
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos. ro

Russia
???????????
??????, 109544??????,??.????????
39
???. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
???? (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail
grundfos. moscow@grundfos. com

Serbia
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47
496
Telefax: +381 11 26 48 340

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R. C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K. M.
3,
Bangna, Phrakanong
Bangkok 10260
Phone: +66-2-744 1785... 91
Telefax: +66-2-744 1775... 6

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic.
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos. com

Ukraine
??????????????????
01010????,???.?????????? 8?,
???. :(+38 044) 390 40 50
???. : (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos. com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U. S.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan
??????????????????????????
????????
700000?????????.???????????? 1-?
????? 5
??????? : (3712) 55-68-15
???? : (3712) 53-36-35

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402

Addresses revised 05. 12. 2007

Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
Myślenie o przyszłości otwiera możliwości
Innowacje są istotą

95047457 1107

www. com

PL

1 INSTRUKCJA INSTALACJI INSUL - TUBE / INSUL - TUBE XT / INSUL ROLL / INSUL ROLL XT / INSUL SHEET /

2 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 5 PRAKTYCZNE PORADY... 7 Podczas instalacji otuliny INSUL - TUBE... 7 Podczas instalacji arkuszy INSUL ROLL... 8 Ogólne wskazówki dotyczące klejenia... 9 OTULINA INSUL - TUBE Izolacja poprzez nasunięcie otuliny INSUL - TUBE na rurę... 11 Izolacja zainstalowanych rur W przypadku spawania rur SAMOPRZYLEPNA OTULINA INSUL - TUBE XT Izolacja przy użyciu samoprzylepnej otuliny INSUL - TUBE XT SZABLON NMC Przykłady cięcia na potrzeby izolacji kolan rurowych i kątów Izolacja kolan rurowych i kątów z pomocą szablonu NMC... 23

3 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT)... 25 Izolacja łączeń rur o różnej średnicy Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Izolacja złączek redukcyjnych między rurami Izolacja zaworu TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT)... 35 Ogólna procedura izolowania rur z użyciem INSUL ROLL (XT) Izolacja kolana rurowego z dwóch części Izolacja złączki redukcyjnej między dwiema rurami Izolacja kołnierzy Izolacja zaworu Izolacja zaworu z gniazdem skośnym Izolacja zasobnika ciepłej wody Izolacja wielowarstwowa Wskazówki dotyczące izolacji z użyciem samoprzylepnych arkuszy i mat XT

4

5 INFORMACJE OGÓLNE Wyczyścić powierzchnie z użyciem NMC - fix Cleaner. Sprawdzić, czy są czyste, suche i nietłuste. Nigdy nie izolować instalacji, które są w użyciu. Instalację można uruchomić dopiero po upływie 36 godzin od wykonania izolacji, aby klej NMC - fix zdążył całkowicie wyschnąć. Nie należy naciągać izolacji INSUL - TUBE na rury, ponieważ może to spowodować oderwanie warstwy izolującej. Otulinę INSUL - TUBE należy nakładać na rurę. Zawsze postępować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z produktem. Posługiwać się odpowiednimi narzędziami (NMC - fix i NMC - fix Cleaner, długim i ostrym nożem lub przecinakiem, szczotką itp. ); patrz specjalistyczne narzędzia do montażu z zestawu NMC. Jeżeli końce izolacji zostają zabezpieczone przy pomocy taśmy INSUL TAPE, należy przestrzegać następujących zasad: Powierzchnia rur musi być czysta, sucha, oczyszczona z kurzu i tłuszczu. Taśmy INSUL TAPE nie można rozciągać na siłę; musi idealnie przylegać do powierzchni. Przed przyklejeniem INSUL TAPE należy upewnić się, że zawarte w kleju rozpuszczalniki całkowicie odparowały. Zaleca się, by taśma INSUL TAPE równo zachodziła na siebie po każdej stronie przecięcia otuliny. 4-5

6

7 PRAKTYCZNE PORADY Podczas instalacji otuliny INSUL - TUBE Skleić krawędzie przeciętej otuliny. Umieścić przeciętą otulinę na czystej rurze. Za pomocą pędzla z krótkim włosiem rozprowadzić równomiernie cienką warstwę kleju na obu krawędziach przecięcia na całej długości otuliny. Pozostawić klej do wyschnięcia (musi być suchy w dotyku), ustawić równo krawędzie, a następnie mocno i równomiernie docisnąć na całej długości. Cienką otulinę o niewielkiej średnicy można zwinąć, a następnie rozprowadzić klej, tak jak pokazano na rysunku. Metoda ta pozwala zainstalować otulinę na rurze szybko i prawidłowo. 6-7

8 PRAKTYCZNE PORADY Podczas instalacji arkuszy INSUL ROLL Zmierzyć obwód. Obwód rury można zmierzyć za pomocą paska wyciętego z arkusza, który posłuży do izolowania rury. Łączenie arkuszy z użyciem kleju. Najlepszą przyczepność osiąga się, nakładając cienką, jednolitą warstwę kleju za pomocą pędzla o krótkim i twardym włosiu. Połączenia należy skleić, wywierając silny nacisk. Przed przejściem do kolejnych etapów pracy, należy sprawdzić, czy krawędzie otuliny są mocno sklejone. Owinąć arkusz wokół rury i połączyć ze sobą krawędzie, wywierając silny nacisk. Sprawdzić, czy klej zdążył wyschnąć. Po sklejeniu ponownie docisnąć do siebie krawędzie.

9 Ogólne wskazówki dotyczące klejenia Sprawdzić paznokciem, czy klej jest wystarczająco suchy. Ogólne zasady: Sprawdzić palcem, czy klej a) ciągnie się, tworząc nitki i/lub b) jest zimny w dotyku. W obu przypadkach należy jeszcze trochę poczekać. 8-9

10

11 OTULINA INSUL - TUBE Izolacja poprzez nasunięcie otuliny INSUL - TUBE na rurę Kiedy izolację rur można wykonać przed montażem instalacji, otulinę INSUL - TUBE nasuwa się na rury. Tę samą metodę można również zastosować do izolacji kolan. Niemniej jednak, w przypadku rur o niewielkim promieniu istnieje ryzyko zgniecenia izolacji, a przez to zmniejszenia jej grubości w danym obszarze. Jeśli warstwa jest zbyt cienka, by zapewnić prawidłową izolację, mogą wystąpić problemy z kondensacją. Uwaga: Aby ułatwić montaż, zaleca się przesuwanie otuliny wzdłuż rury ruchem rotacyjnym. Zasadniczo należy pamiętać, że izolacji nie należy naciągać wzdłuż rury, ale popychać ją

12 OTULINA INSUL - TUBE Izolacja zainstalowanych rur W przypadku już zainstalowanych rur, otulinę INSUL - TUBE należy przeciąć wzdłuż całej długości. Uwaga: Aby ułatwić sobie rozcinanie otuliny, należy ustawić nóż pod kątem. Aby prawidłowo i trwale skleić krawędzie, należy starannie rozciąć otulinę, dbając o to, by powierzchnie cięcia były równe i gładkie. Należy posługiwać się w tym celu wyłącznie bardzo ostrym nożem. Zalecenie: użyć noża z uchwytem ze skrzynki narzędziowej NMC, który ułatwia równe i proste cięcie otuliny. Wskazówka: istnieją przecięte fabrycznie otuliny z samoprzylepną warstwą wzdłuż krawędzi: INSUL - TUBE XT.

13 Rozprowadzić klej na krawędziach przeciętej otuliny (pamiętając o czasie schnięcia). Po wyschnięciu kleju należy połączyć krawędzie otuliny, wywierając nacisk od zewnątrz do środka, aby dobrze przylegały one do siebie na całej długości. W przypadku instalacji chłodzących, skleić za pomocą kleju NMC - fix końce arkuszy/węża izolującego po umieszczeniu otuliny na rurze. Szerokość klejenia musi być co najmniej równa grubości izolacji. Postępować w ten sam sposób z kolejnymi odcinkami. Za pomocą pędzla rozprowadzić klej po powierzchni łączenia kolejnych odcinków otuliny. Skleić, dociskając równomiernie na całej długości

14 OTULINA INSUL - TUBE W przypadku spawania rur Należy pamiętać, że izolacja musi znajdować się w odległości co najmniej cm od miejsca spawania. Aby wykonać izolację odcinka znajdującego się pomiędzy dwiema rurami, materiał izolacyjny musi być docięty na nieco większą długość, aby mocno przylegał po obu stronach do zamontowanych już odcinków izolacji (w tym przypadku wykonuje się klejenie na mokro). Montowaną w ten sposób otulinę należy przeciąć wzdłuż i starannie skleić jej krawędzie.

15 14-15

16

17 SAMOPRZYLEPNA OTULINA INSUL - TUBE XT Stosowanie samoprzylepnej otuliny INSUL - TUBE XT zaleca się szczególnie do izolacji już zainstalowanych rur, w przypadku których izolacja przed montażem nie jest możliwa. Do zalet produktu w wersji XT należą łatwość użycia i oszczędność czasu, które gwarantują. Może również służyć do izolacji kolan rurowych i rozgałęzień w kształcie litery T, chociaż w tym przypadku zaleca się zwrócić szczególną uwagę na to, by wywierać na otulinę równomierny nacisk podczas jej sklejania

18 SAMOPRZYLEPNA OTULINA INSUL - TUBE XT Izolacja przy użyciu samoprzylepnej otuliny INSUL - TUBE XT Rury należy najpierw oczyścić z kurzu i tłuszczu i wytrzeć do sucha. Temperatura otoczenia powinna wynosić między 15 C a 35 C. Umieścić otulinę INSUL - TUBE XT na rurze i stopniowo zdejmować folię ochronną. Połączyć krawędzie otuliny, kierując się od zewnątrz do wewnątrz, wywierając taki sam nacisk na całej powierzchni. Bardzo ważne jest, by powierzchnie dobrze do siebie przylegały. Pozwoli to uniknąć odklejenia ich z biegiem czasu. Umieścić otulinę na rurze ruchem rotacyjnym. Nie ciągnąć i upewnić się, że warstwy izolacji nie zachodzą na siebie.

19 Następnie skleić końce otuliny za pomocą kleju NMC - fix. Kolana rurowe izoluje się z użyciem wyciętych z otuliny segmentów. Proste odcinki otuliny można zabezpieczyć za pomocą INSUL TAPE. Uwaga: przed zastosowaniem INSUL TAPE należy odczekać 36 godzin, aby odparowały wszystkie zawarte w kleju rozpuszczalniki. Nie wolno naciągać INSUL TAPE, przyklejając taśmę na kolana rurowe. Montaż INSUL - TUBE LAP - REC przebiega identycznie jak montaż INSUL - TUBE XT z tym, że konieczne jest przyklejenie taśmy z PCV lub taśmy izolującej Tape w miejscach łączenia kolejnych odcinków otuliny. Sprawdzić, czy powierzchnia klejenia jest czysta. Aby zagwarantować jej dobrą przyczepność, taśma musi być starannie przyklejona na całej długości

20

21 SZABLON NMC Za pomocą otuliny INSUL - TUBE (XT) i szablonu do wycinania NMC można wykonać izolację różnych rodzajów połączeń rurowych. Aby zaoszczędzić czas i uniknąć strat materiału, izolację tych problematycznych punktów należy wykonać przed izolacją odcinków liniowych. W tym celu konieczne jest docięcie otuliny zgodnie z potrzebami pod odpowiednim kątem

22 SZABLON NMC Przykłady cięcia na potrzeby izolacji kolan rurowych i kątów Kąt 90 izolowany z zastosowaniem cięcia pod kątem 45 Kąt 45 izolowany z zastosowaniem cięcia pod kątem 22, 5 Kąt 90 izolowany z zastosowaniem dwóch cięć pod kątem 22, 5 Kąt 90 izolowany z zastosowaniem trzech cięć pod kątem 15 Kąt 90 izolowany z zastosowaniem czterech cięć pod kątem 11, 25

23 Izolacja kolan rurowych i kątów z pomocą szablonu NMC Izolacja kolan rurowych i kątów z pomocą szablonu NMC przebiega w następujący sposób: Znaleźć odpowiednie miejsce do cięcia otuliny. Umieścić prawidłowo otulinę. Wybrać odpowiedni kąt cięcia, korzystając z podanych przykładów i przeciąć otulinę wzdłuż linii. Następnie należy skleić poszczególne elementy sprawdzić, czy powstały element jest solidny, a następnie przeciąć go wzdłuż umieścić w odpowiednim miejscu i skleić

24

25 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja łączeń rur o różnej średnicy W przypadku łączenia pod kątem rur o różnej średnicy, należy najpierw wykonać izolację prostych odcinków, zgodnie z powyższym opisem. Wybrać otuliny o odpowiedniej średnicy. Przy pomocy otuliny o większej średnicy można wykonać izolację kolana rurowego. Ta otulina zostanie umieszczona na otulinie o mniejszej średnicy. Należy pamiętać o sklejeniu wszystkich elementów. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku izolacji segmentowej kolan rurowych

26 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Rozgałęzienia w kształcie litery T izoluje się na różne sposoby. Można dociąć otulinę pod kątem 45 lub posłużyć się wybijakiem z zestawu narzędzi NMC. Rozgałęzienia w kształcie litery T z cięciem pod kątem 45: Przeciąć otulinę na dwie części: 1/3 i 2/3. Korzystając z szablonu NMC, przeciąć dwukrotnie pod kątem 45 na odcinku o długości 1/3. Wyciąć kształt litery V (2 x 45) z odcinka o długości 2/3 przy pomocy szablonu NMC. Złożyć obie części, aby powstał element w kształcie litery T.

27 Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Po sklejeniu elementów, rozciąć otulinę wzdłuż. Następnie umieścić element w kształcie litery T na rurze i skleić w miejscu rozcięcia 26-27

28 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Rozgałęzienia w kształcie litery T z wycięciem otworu przy użyciu wybijaka Użyć wybijaka z zestawu narzędziowego NMC do wykonania otworu, który powinien mieć taką samą średnicę, jak rura dochodząca. Następnie rozciąć otulinę i umieścić ją wokół rury głównej; nie zapomnieć o sklejeniu krawędzi. Koniec otuliny rury dochodzącej należy dociąć, zachowując ten sam promień, co promień otuliny rury głównej. Sprawdzić szczelność całości.

29 Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T rur o różnej średnicy Kiedy do rozgałęzienia w kształcie litery T dochodzi rura o mniejszej średnicy, należy rozpocząć od wykonania izolacji prostych odcinków. Procedura jest taka sama jak opisana powyżej izolacja kolan rurowych. Należy wybrać otuliny o odpowiedniej średnicy. Nakładając izolację w kształcie litery T należy upewnić się, że otulina o większej średnicy nachodzi na tę o mniejszej średnicy i na proste odcinki izolacji

30 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja złączek redukcyjnych między rurami Aby wykonać izolację złączki redukcyjnej między dwiema rurami, należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Dociąć otulinę o większej średnicy do długości większej niż długość izolowanego odcinka. Wykonać w tym odcinku dwa identyczne nacięcia w kształcie litery V, skleić dwa wycięte kawałki razem, aby uzyskać mniejszą średnicę otuliny

31 Izolacja złączek redukcyjnych między rurami wyciąć kawałek z przygotowanego elementu następnie dociąć drugi koniec, aby uzyskać odpowiednią długość (otulinę należy mocno docisnąć po zamontowaniu) przeciąć wzdłuż po stronie, która nie była docinana na końcu umieść element na rurze i skleić całość

32 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja zaworu Izolację zaworu można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od wielkości i rodzaju zaworu. Niewielkie zawory Dociąć otulinę INSUL - TUBE do odpowiedniej długości i wyciąć otwór na oś wału zaworu. Umieścić otulinę na rurze, a następnie dopasować względem zaworu i skleić całość.

33 Izolacja zaworu Duże zawory Rozpocząć od wykonania izolacji rury po lewej i prawej stronie zaworu, a następnie odizolować zawór za pomocą samoprzylepnej taśmy INSUL TAPE. Posłużyć się odcinkiem otuliny INSUL - TUBE o długości odpowiadającej obwodowi zaworu. Rozciąć otulinę na całej długości... Obwód Długość fizyczn... wykonać nacięcie w otulinie i ustalić, gdzie należy wyciąć otwór o średnicy osi wału zaworu na końcu przecięcia...... otulinę należy umieścić na rurze w taki sposób, aby elementy, na których już wykonano izolację zostały przykryte na odcinku odpowiadającym co najmniej grubości materiału izolacyjnego. W razie potrzeby zdemontować dysk zaworu...... na końcu skleić zachodzące na siebie części, a także wycięcia. Jeśli to konieczne, można wykonać izolację końcówki wału zaworu z użyciem kawałka otuliny

34

35 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Otulina INSUL - TUBE służy do izolacji rur o średnicy zewnętrznej do 160 mm. Rury o większej średnicy izoluje się przy pomocy arkuszy lub mat INSUL ROLL. Możliwe jest izolowanie rur o mniejszej średnicy za pomocą arkuszy lub mat INSUL ROLL; należy jednak starannie dobrać grubość materiału izolującego w zależności od promienia krzywizny i uważać na miejsca łączenia arkuszy; naciąganie ze zbyt dużą siłą utrudnia sklejanie. INSUL ROLL (XT) Zewnętrzna średnica rury w mm 88, mm 9 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 32 mm Powyższe specyfikacje stanowią zalecenia oparte na naszej obecnej wiedzy i nie zwalniają montera z obowiązku sprawdzenia, czy są one odpowiednie w przypadku danej instalacji

36 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Ogólna procedura izolowania rur z użyciem INSUL ROLL (XT) Pierwszy krok polega na zmierzeniu obwodu rury za pomocą paska wyciętego z arkusza, który zostanie użyty do wykonania izolacji rury, zgodnie z opisem zawartym w części zatytułowanej Praktyczne porady. Następnie należy przenieść uzyskany wymiar na arkusz INSUL ROLL. Zaleca się użycie metalowej linijki o długości jednego metra lub metalowej ekierki, co ułatwia wycinanie...... nanieść warstwę kleju NMC - fix na obie krawędzie i pozostawić do wyschnięcia. Następnie umieścić płytkę wokół rury i docisnąć zewnętrzne krawędzie do siebie. Na końcu skleić końce odcinków otuliny. Jeśli nie można zagwarantować, że powierzchnie krawędzi są idealnie równe, należy dodatkowo posmarować je klejem przy użyciu pędzla.

37 Izolacja kolana rurowego z dwóch części Należy zmierzyć wewnętrzny promień kolana rurowego IR, krzyżując linijki prostopadle do złączy. Punkt przecięcia dwóch linijek wyznacza promień IR przenieść margines dd pionowo i poziomo na arkusz INSUL ROLL, jak pokazano poniżej. Wartość dd odpowiada grubości arkusza. Z uzyskanego przekroju przenieść IR na oś poziomą zmierzyć obwód rury. Obliczyć połowę obwodu ½ U i narysować promień od punktu S. Następnie obliczyć ¼ średnicy rury i zaznaczyć tę odległość na końcach promienia zewnętrznego. Narysować linię prostą od wyznaczonego przed chwilą punktu, przechodzącą przez końce promienia wewnętrznego 36-37

38 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja kolana rurowego z dwóch części wyciąć element i użyć go jako szablonu dla drugiego elementu ułożyć elementy na sobie i rozprowadzić klej NMC - fix na zewnętrznych krawędziach. Pozostawić klej do wyschnięcia, a następnie złożyć obie części, tak jak pokazano na rysunku, wywierając równomierny nacisk

39 Izolacja kolana rurowego z dwóch części na koniec nałożyć klej NMC - fix na krawędzie wewnętrzne. Umieścić element na kolanie rurowym, mocno przykleić na całej długości. Wyregulować kolano i skleić krawędzie na mokro z użyciem kleju NMC - fix

40 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja złączki redukcyjnej między dwiema rurami Zmierzyć: h = wysokość złączki redukcyjnej, razem z dwoma punktami zespawania d1 = średnicę szerszej rury + 2 razy grubość izolacji d2 = średnicę węższej rury + 2 razy grubość izolacji Przenieść uzyskane wymiary na arkusz INSUL ROLL, posługując się linią środkową jako linią odniesienia...... narysować dwie linie odpowiadające wartościom d1 i d2. W powstały punkt przecięcia należy wbić cyrkiel, za pomocą którego narysowane zostaną dwa okręgi...... zmierzyć obwód za pomocą paska wyciętego z arkusza INSUL ROLL o takiej samej grubości, jak grubość izolacji zamontowanej na szerszej rurze. Następnie umieścić ten pasek centralnie na większym okręgu. Zaznaczyć koniec paska na arkuszu i narysować nowe linie proste biegnące od tych końców do punktu przecięcia linii...

41 Izolacja złączki redukcyjnej między dwiema rurami... wyciąć element ostrym nożem...... aby skleić złączkę redukcyjną, nałożyć cienką warstwę kleju NMC - fix na końce, pozostawić do wyschnięcia, a następnie mocno docisnąć...... dokleić elementy dochodzące do złączki redukcyjnej za pomocą kleju NMC - fix

42 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja kołnierzy W przypadku izolacji kołnierzy ważne jest, aby najpierw odizolować rury, a następnie przestrzeń między nakrętkami za pomocą taśmy INSUL TAPE. Następnie zmierzyć średnicę izolowanej rury...... jako średnicę kołnierzy...... przenieść uzyskane średnice na arkusz INSUL ROLL za pomocą cyrkla. Wyciąć pierścienie i przeciąć je...... umieścić je na izolowanych rurach i skleić całość.

43 Izolacja kołnierzy Możliwe jest również wykonanie listew izolacyjnych na długości arkusza, mierząc grubości kołnierza, co pozwala uniknąć odrysowywania pierścieni.... zmierzyć obwód zamontowanych pierścieni, w tym odległość między nimi. Przenieść obwód i odcinek H na arkusz INSUL ROLL. Wyciąć z użyciem metalowej linijki. Owinąć pasek wokół kołnierza i skleić całość 42-43

44 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zaworu Aby wykonać izolację zaworu, najpierw należy wykonać izolację rur aż do kołnierzy, zgodnie z opisem w pkt 5. Następnie zmierzyć średnicę izolowanej rury oraz kryzy i przenieść wymiary na arkusz INSUL ROLL wyciąć odrysowane elementy w kształcie pierścieni i rozciąć je umieścić pierścienie na izolowanych rurach i skleić całość przy użyciu paska wyciętego z INSUL ROLL, zmierzyć obwód kryz, a następnie zmierzyć odcinek h. Nie zapomnieć o zmierzeniu obwodu korpusu zaworu D przenieść wymiary na arkusz INSUL ROLL, a także połowę średnicy (promień) korpusu zaworu. Po wycięciu, posmarować końce klejem

45 Izolacja zaworu gdy klej będzie gotowy, owinąć otuliną zawór i skleić całość. Następnym krokiem jest izolacja filtra zaworu. Najpierw należy zmierzyć średnicę kryzy i wymiary filtra. Przenieść te wymiary na arkusz INSUL ROLL. Wyciąć element, a następnie wykonać w nim nacięcie umieścić powstały element, jak pokazano obok 44-45

46 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zaworu następnie zmierzyć obwód uzyskanego elementu, a także minimalną i maksymalną odległość między elementem a osłoną zaworu przenieść obwód na arkusz INSUL ROLL i podzielić ten wymiar na cztery równe części, narysować linie na arkuszu INSUL ROLL, jak pokazano obok narysować okręgi o promieniu, który odpowiada różnicy między minimalną a maksymalną odległością pomiędzy kryzą a osłoną zaworu wyciąć element ostrym nożem. Aby zapewnić optymalne dopasowanie elementu do osłony zaworu, należy wykonać cięcie elementu pod kątem rozprowadzić na końcach klej, a następnie skleić całość.

47 Izolacja zaworu z gniazdem skośnym Aby wykonać izolację zaworu z gniazdem skośnym, należy wykonać izolację rur aż od kołnierza, zgodnie z opisem w pkt 5. Następnie zmierzyć średnicę izolowanej rury oraz kołnierza i przenieść wymiary na arkusz INSUL ROLL. Zmierzyć: h = odległość między zewnętrznymi powierzchniami obu pierścieni umieszczonych już przy kołnierzach a1 = odległość od filtra do zewnętrznej płaszczyzny dolnego pierścienia a2 = odległość od filtra do zewnętrznej powierzchni górnego pierścienia zmierzyć średnicę filtra siatkowego zmierzyć obwód kołnierza przenieść uzyskane wartości na arkusz INSUL 46-47

48 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zaworu z gniazdem skośnym SHEET i wyciąć elementy ostrym nożem. Powstałe w ten sposób półkola odpowiadają promieniowi filtra siatkowego nałożyć klej na końce elementu i przykleić go do korpusu zaworu odizolować obudowę wału odrysować na arkuszu INSUL ROLL okręgi o takiej samej średnicy zewnętrznej co koło wału, i o średnicy wewnętrznej odpowiadającej izolacji wału. Nałożyć powstały w ten sposób element na izolowaną obudowę i skleić całość

49 Izolacja zaworu z gniazdem skośnym następnie zmierzyć odcinki a i b oraz obwód korpusu izolowanego zaworu. Przenieść te wymiary na arkusz INSUL SHEET. Następnie odrysować linie a i b na arkuszu, tak jak pokazano na schemacie. Średnica okręgu na końcu linii a odpowiada ¼ średnicy korpusu izolowanego zaworu. Narysować krzywą za pomocą cyrkla, którego promień odpowiada długości b wyciąć uzyskany w ten sposób element, ustawiając nóż pod kątem posmarować końce klejem, a następnie skleić całość

50 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zasobnika ciepłej wody Zmierzyć obwód zbiornika. Ważne: Zawsze mierzyć przy użyciu paska wyciętego z arkusza INSUL ROLL o takiej samej grubości jak grubość otuliny wykorzystywanej do izolacji zasobnika i nigdy nie rozciągać paska. Przenieść obwód na arkusz INSUL ROLL i dociąć na wymiar. Rozprowadzić cienką warstwę kleju na arkuszu INSUL ROLL, a następnie na metalowej powierzchni za pomocą szerokiego pędzla lub szpatułki. Wskazówka: przed wykonaniem izolacji, należy wyczyścić powierzchnię zasobnika za pomocą NMC - fix Cleaner. Dopasować, docisnąć, a następnie przykleić starannie, aby obie powierzchnie dokładnie przylegały do siebie. Odrysować na arkuszu INSUL ROLL okrąg o średnicy odpowiadającej średnicy zakrzywionej powierzchni. Jeśli okrąg jest zbyt duży i nie mieści się na jednym arkuszu, należy skleić kilka arkuszy.

51 Izolacja zasobnika ciepłej wody Wyciąć okrąg i rozprowadzić cienką warstwę kleju na tylnej powierzchni arkusza, a następnie na metalowej powierzchni, uprzednio wyczyszczonej z użyciem NMC - fix Cleaner. Gdy klej wyschnie, umieścić arkusz INSUL ROLL na górnej powierzchni zasobnika i docisnąć mocno, wykonując ruch od środka do zewnątrz, aby równomiernie dokleić otulinę do zasobnika. Uważać, by arkusz nie przesunął się. Docisnąć, a następnie starannie przykleić na całej powierzchni, aby otulina równomierne przylegała. Skleić krawędzie, mocno dociskając. Uwaga: Izolację zasobnika ciepłej wody można wykonać na dwa sposoby: zaczynając od brzegów i kończąc na korpusie lub odwrotnie

52 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja wielowarstwowa Wielowarstwowe rozwiązania umożliwiają zwiększenie grubości izolacji. Pierwszą warstwę można wykonać z użyciem otuliny lub arkuszy/mat. W razie potrzeby wyczyścić pierwszą warstwę za pomocą NMC - fix Cleaner, aby usunąć z powierzchni wszelkie ślady kurzu, tłuszczu i wilgoci. Zmierzyć za pomocą paska INSUL ROLL obwód już izolowanych rur i dociąć arkusz na odpowiedni wymiar.

53 Izolacja wielowarstwowa Nałożyć wycięte arkusze na pierwszą warstwę izolacji i skleić złącza tak, aby były umieszczone naprzemiennie z arkuszami z pierwszej warstwy. Ważna uwaga: Na poziomej rurze wystarczy klejenie na odcinku około 5 cm pomiędzy rurą a izolacją, aby oddzielić odcinki izolacji. Na poziomej instalacji rurowej o zewnętrznej średnicy przekraczającej 60 cm lub na instalacji pionowej zaleca się klejenie na całej powierzchni ze względu na gęstość produktu. Następnie skleić całość

54 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Wskazówki dotyczące izolacji z użyciem samoprzylepnych arkuszy i mat XT W przypadku samoprzylepnych arkuszy i mat INSUL ROLL XT ogromne znaczenie ma staranne oczyszczenie izolowanych powierzchni. Podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnie należy oczyścić za pomocą produktu Insul Cleanser. Dociąć arkusz do właściwego rozmiaru. Bezpośrednio przed nałożeniem arkusza na izolowaną powierzchnię, odkleić róg folii ochronnej i umieścić matę na izolowanej powierzchni. Uwaga: Montaż INSUL ROLL XT powinien odbywać się w temperaturze od 15 C do 35 C. Kontynuować stopniowe odklejanie folii ochronnej i montować matę, wywierając równomierny nacisk. Nie należy ciągnąć zbyt mocno, ponieważ powoduje to naprężenie arkusza i zmniejszenie grubości materiału izolującego.

55 Wskazówki dotyczące izolacji z użyciem samoprzylepnych arkuszy i mat XT Skleić krawędzie za pomocą NMC - fix. Podobnie jak w przypadku zwykłego arkusza INSUL ROLL XT może służyć do izolowania zasobników ciepłej wody. Na koniec skleić krawędzie za pomocą NMC - fix. Izolacja górnej części odbywa się w taki sam sposób, jak z użyciem zwykłych arkuszy

56 nmc Polska ul. Pyskowicka 15 PL Zabrze Phone: Fax: biuro@nmc. pl

Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Proszę, dodaj wyjątek dla www. elektroda. pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu! Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!

jeff56 28 Lip 2015 23:56 4779

 • #1Poziom 11  

  #1

  hej
  Potrzebuje pilnie programu do centrali Polon Alfą 4900 oraz instrukcje programowania.
  Z góry dzieki za wszelka pomoc w tej sprawie.

 • Pomocny post

  #2niepotrafiePoziom 16  #2

  W załączniku instrukcja, sterownik i program do centrali 4100, 4200, 4900. Mam nadzieje, że wiesz za co się bierzesz. Pozdrawiam

 • #3#3

  Dzięki Wielkie za pomoc!!
  A tak żeby się wyżalić, to dziwie się że w dzisiejszych czasach dostępu do informacji taka firma Polon robiła zabawę w utrudnienia w dostępie do informacji odnośnie sprzedawanego produktu.
  Jak by to była pornografia lub instrukcja do budowy broni masowego rażenia.
  Chodzi o to że ktoś z ulicy będzie majstrować przy centrali bez autoryzacji firmy?? a może wyciśniecie dodatkowej kasy? Żałosne. Miałem do czynienia z centralami innych producentów i jeśli zachodziła jakaś potrzeba odnośnie supportu nie miałem najmniejszych problemów z dokumentacją. Jak to mawia mój szwagier: Polska rzeczywistość.

 • #4Gutek1512Poziom 20  #4

  Zobacz co się dzieje z tematami odnośnie SSWiN, a ty chcesz ogólny dostęp do systemów które chronią już nie mienie, a ludzkie życie. Napisz do nich, może zrobią kilka części Akademii Polon-Alfa.
  Wracając do tematu, nigdy nie miałem problemu z kontaktem, supportem czy jakimkolwiek dostępem do dtr u nich. Wyciąganiem kasy tego nazwać nie można, bo tu masz szkolenia bezpłatne w oddziałach.

Instrukcje instalacji 2vv Alfa 85 4000 U

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje instalacji 2vv Alfa 85 4000 U

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje instalacji 2vv Alfa 85 4000 U