Szkolenie w zakresie urządzeń Emerson Luray Eco Cf860ww00

Szkolenie w zakresie urządzeń Emerson Luray Eco CF860WW00 to profesjonalne szkolenie mające na celu nauczenie użytkowników, jak prawidłowo używać tych urządzeń. Szkolenie zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, ustawień i naprawy urządzeń Emerson Luray Eco CF860WW00. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie w pełni wykorzystać wszystkie funkcje tych urządzeń. Uczestnicy szkolenia będą również mieli możliwość uzyskania wsparcia technicznego w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Szkolenie w zakresie urządzeń Emerson Luray Eco CF860WW00 to świetny sposób na zapewnienie, że użytkownicy będą w pełni używać swoich urządzeń zgodnie z ich obecnymi zasadami.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Emerson Luray Eco Cf860ww00

O szkoleniu

Szkolenie ma formę praktycznego warsztatu w czasie którego uczestnicy pod okiem trenera-auditora wiodącego realizują w małych grupach praktyczną ocenę konkretnych dostawców.

Potrzebujesz tego szkolenia jeśli

 • Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących się wyborem i oceną dostawców surowców i usług w oparciu o ryzyka, jakie dany surowic lub usługa niesie ze sobą dla Państwa Organizacji.
 • Osoby, które w ramach oceny dostawców muszą prowadzić audity i przewodzić zespołom auditującym dostawców.

Nasze podejście…

 • Szkolenie realizowane w formie wykładowo-warsztatowej:
 • 40% czasu wykład
 • 50% czasu ćwiczenia
 • 10% czasu dyskusje
 • Trener: Auditor wiodący z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w auditowaniu i szkoleniu

  Nauczysz się

 • Zapoznanie się z metodą określenia ryzyka współpracy z danym dostawcą;
 • Wykorzystanie wiedzy na temat w/w ryzyk w planowaniu auditów u dostawców;
 • Metody auditowania skierowane na ryzyka i identyfikacja potencjalnych problemów;
 • Wdrożenie działań eliminujących problemy;
 • Monitoring dalszej współpracy z dostawcą;
 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora pracującego na terenie poddostawcy;
 • Umiejętność tworzenia efektywnych list kontrolnych.
 • Potrzebujesz

  Pomocne będzie zrozumienie podstawowych założeń systemów zarządzania oraz podstaw metodyki prowadzenia auditów. Praca z dostawcami, wybór i ocena kontrahentów

  Szkolenie w firmie

  Szkolenie może odbyć się w formie zamkniętej w siedzibie Klienta wg programu standardowego lub dostosowanego do oczekiwań klienta i doświadczenia uczestników.

  Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • 2-daniowy lunch (uwzględniający diety uczestników) i przerwy kawowe
 • Certyfikat auditora wewnętrznego ISO 9001:2015 wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną LRQA
 • Szkolenie z LRQA

  Dzięki LRQA możesz uczyć się w sposób, który Ci odpowiada. Oferujemy kursy w różnych stylach, od zajęć w salach po kursy wirtualne. Dowiedz się więcej o szkoleniach z LRQA.

  Dalszy rozwój

 • Auditor zintegrowanego systemu zarządzania
 • Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015
 • Auditor wewnętrzny ISO 14001:2015
 • Auditor wewnętrzny ISO 45001:2018
 • Auditor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA)
 • Ilość godzin: 7 godz. /Termin szkolenia i egzaminu: 3 marzec 2023 r

  UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w podanym terminie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w związku z COVID19

  UWAGA!!!

  W dniu 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
  Poniżej przekazujemy link do najnowszego rozporządzenia:
  https://isap. pdf

  Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
  1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  lub
  1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
  4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

   Opis

  Szkolenie Uprawnienia energetyczne skierowane jest do osób ubiegających się o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru dla poszczególnych grup:

  Grupa 1 (elektryczna) SEP Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
  3. urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej 1kV
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV
  5. urządzenia elektrotermiczne
  6. urządzenia do elektrolizy
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  8. elektryczna sieć trakcyjna
  9. elektryczna urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. powyżej.

  Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór. (Grupa 1)
  Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe


  Grupa 2 (ciepłownicza)
   Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. –
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
  7. sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. –
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej. pl/wp-content/uploads/2022/07/e-ii. pl/wp-content/uploads/2022/07/d-ii. (Grupa 2)
  Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe


  Grupa 3 (gazowa)
   Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
  1. –
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
  9. –
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej. pl/wp-content/uploads/2022/07/e-iii. pl/wp-content/uploads/2022/07/d-iii. (Grupa 3)
  Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe

  Szkolenie ma na celu przypomnienie najważniejszych zagadnień potrzebnych do zdania egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

  Przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 472 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Świadectwa Kwalifikacyjne nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. Nr 89, poz. 828), wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005r. ważne są przez okres 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. Nr 62, poz. 552).

  Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ReBaNo

  • Szkolenie F-gazy
  • Szkolenie Sprawozdania, kontygnenty, etykiety i procedury
  • Chłodnictwo i klimatyzacja – szkolenie teoretyczne wraz z zajęciami praktycznymi
  • Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3
  • Nowelizacja ustawy o F-gazach i SZWO
  • Szkolenie ze znaku CE

  Pan Bartosz Nowacki
  ul. Kopanina 39
  60-105 POZNAŃ
  tel. : 61 657 93 65,
  tel. kom: 603 137 151
  e-mail:Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   

   

  Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie

 • Podstawy chłodnictwa - 1 dzień
 • Szkolenie F-gazowe - 2 dni
 • F-gazy Klimatyzacja samochodowa - 1 dzień
 • Lutowanie w chłodnictwie metoda 912
 • Agregaty wody lodowej
 • Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu Split
 • Szkolenie przygotowujące do egzaminów na poziom kompetencji - poziom BA - 2 dni
 • Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych - 1 dzień
 • Montaż aparatów łącznikowych w rozdzielnicach elektrycznych - 1 dzień
 • Transport chłodniczy w odniesieniu do międzynarodowej umowy ATP - 1 dzień
 • Podstawy, budowa i obsługa pomp ciepła - 2 dni
 • Budowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła - 1 dzień
 • Uprawnienia energetyczne - 1 dzień
 • Andrzej Chmaj
  tel. 667 600 732
  Małgorzata Wąs
  tel. 797 129 505
  e-mail:
  www. pl

  "AWAX" Sp. z o. o.

  Prowadzenie szkoleń w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.
  Numer wspiu: FGAZ-S/27/0005/16

  Pan Władysław Urbański
  ul. KOSZALIŃSKA 85
  78-400 SZCZECINEK
  tel. : 94 374 18 53
  tel. kom. : 606 878 124
  e-mail:

  http://www. html

  Gdańsk: Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

 • Szkolenie modułowe: Budowa i wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła (kurs trwa 2 dni)
 • Szkolenie modułowe: Amoniakalne urządzenia chłodnicze (kurs trwa 2 dni)
 • Kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych, tj. tzw. „szkolenie ozonowe”na Świadectwo Kwalifikacji (kurs trwa 2 dni)
 • Szkolenie modułowe: Sprężarki chłodnicze – budowa, działanie i użytkowanie (kurs trwa 2 dni)
 • Pan Jerzy Stachowiak
  MASTA tel. : (58) 522 64 70
  e-mail:Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.,  

  Poznań: Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

 • Kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych, tj. „szkolenie ozonowe” na Świadectwo Kwalifikacji (kurs trwa 2 dni)
 • Szkolenie: Klimatyzacja samochodowa (kurs trwa 2 dni)
 • Szkolenie modułowe: Klimatyzacja (kurs trwa 2 dni)
 • Szkolenie modułowe: Sprężarkowe pompy ciepła (kurs trwa 2 dni)
 • Szkolenie modułowe: Chłodnictwo (kurs trwa 2 dni)
 • Pani Katarzyna Jastrzębowska

  Kierownik Działu Szkoleń
  SYSTHERM tel. : (61) 850 75 50, 850 75 05
  e-mail:
  www. systherm. pl

  Podlaskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

  Pan Dr Jerzy Gagan

  Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej z siedzibą w Białymstoku

  tel. : 604 479 777

  e-mail:

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

 • Szkolenie „ozonowe” (początkowe, uzupełniające) dotyczące substancji kontrolowanych przygotowujące do zdania egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji – 1, 2 dni
 • Szkolenie i egzamin państwowy na Uprawnienia Elektroenergetyczne w szczególności dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji – 1 dzień
 • Mechanik Urządzeń Chłodniczych – 8 dni, w 3 etapach
 • Maszynista Chłodni/ Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych -7 dni
 • Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych – 5 dni, w 2 etapach
 • III Warsztaty dla osób nadzorujących amoniakalne instalacje chłodnicze - 2 dni
 • Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji (cykl szkoleń) – po 2 dni
 • Serwis urządzeń/ instalacji chłodniczych z użyciem kamer termowizyjnych - 1, 2 dni
 • Dokumentacja Powykonawcza Urządzeń Chłodniczych i Ziębniczych – podlegająca odbiorowi UDT – 1 dzień
 • Kurs lutowaczy gazowych/ lutowanie twarde:
 • – kurs pełny – 4 dni,

  – kurs skrócony – 2 dni,

  – kurs podstawowy – 1 dzień.

 • Szkolenie okresowe z BHP i stosowania sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych i Ciała – dla pracowników obsługujących amoniakalne instalacje chłodnicze – 2 dni
 • Dogrzewacze w nowoczesnych silnikach diesla – diagnostyka i naprawa – 2 dni
 • Diagnostyka i Naprawa Elektryki – Elektroniki w Klimatyzacji Samochodowej - III stopień – 2 dni
 • Diagnostyka i Naprawa Instalacji Klimatyzacyjnych w Samochodach Osobowych – II stopień – 2 dni.
 •  METALKO Sp. zo. - Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

  Magdalena Firgolska

  – tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e -mail:

   Grzegorz Starszak

  – tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e-mail:

  Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej

  Szkolenie i egzamin w zakresie:
  ● Obrót substancjami kontrolowanymi
  ● Naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami
  ● Demontaż instalacji i urządzeń, odzysk substancji kontrolowanych, recykling, regeneracja i unieszkodliwianie oraz obrót substancjami przeznaczonymi do tego celu

  Pan Artur Rusowicz
  tel. : (22) 234 52 21
  e-mail:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ReBaNo

  • Szkolenie F-gazy
  • Szkolenie Sprawozdania, kontygnenty, etykiety i procedury
  • Chłodnictwo i klimatyzacja – szkolenie teoretyczne wraz z zajęciami praktycznymi
  • Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3
  • Nowelizacja ustawy o F-gazach i SZWO
  • Szkolenie ze znaku CE
  • Pan Bartosz Nowacki

   ul. Kopanina 39
   60-105 POZNAŃ
   tel. : 61 657 93 65, 
   tel. kom: 603 137 151
   e-mail: 
   nowacki@rebano. pl

  Szkolenie w zakresie urządzeń Emerson Luray Eco Cf860ww00

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Emerson Luray Eco Cf860ww00

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Emerson Luray Eco Cf860ww00